ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Україна, м. Київ

ФОП Потапенко Володимир Володимирович, що діє на підставі Свідоцтва, (надалі - «Виконавець») з однієї сторони, пропонує будь-якій юридичній особі або фізичній особі, яка досягла достатнього для акцептування обсягу прав та/або 18 років, надалі іменується «Замовник», укласти договір про надання послуг доступу до онлайн курсу, розміщеного в мережі Інтернет за адресою www.goit.ua , на умовах, наведених нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Сервіс – онлайн-сервіс для навчання, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://app.schoology.com, на якому розміщуються комплекс навчально-освітніх матеріалів, курси професійних викладачів, теоретичні та практичні заняття та інші інформаційні ресурси, які використовуються Виконавцем та надаються Замовнику в цілях виконання умов даного Договору. Під час навчання будуть проходити оффлайн-зустрічі. Оффлайн-зустрічі проходять в офісі з викладачем, консультантом, ментором, у групі для відпрацювання технічних практичних уроків, таких як розмовний клуб, тренінги по софт скіллс та кар’єрні сесії.

1.1.2. Послуги – перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику шляхом надання протягом відповідного проміжку часу можливості користування Сервісом. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за даним Договором, включає наступні послуги:

1) забезпечення Замовника можливістю користування Сервісом онлайн протягом періоду, за який було здійснено оплату у відповідності з тарифним планом;

2) роботу зі зверненнями Замовника щодо можливих помилок в функціонуванні Сервісу;

3) консультування Замовника з питань щодо можливостей Сервісу та роботі з ним.

1.1.3. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сторінці реєстрації в якості користувача послуг.

1.1.4. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.

1.1.5. Виконавець і Замовник/Користувач разом іменуються Сторони.

1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на сайті www.goit.ua , потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

1.3. Замовник стверджує, що на момент акцептування даної оферти Замовник наділений достатнім обсягом прав та\або досяг віку 18-ти років.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Предметом даного договору є відносини Сторін, за якими Виконавець надає Користувачу навчально-освітні послуги на Сервісі, а Користувач приймає і оплачує надані послуги на умовах передбачених даним Договором.

2.2. Під навчально-освітніми послугами Сторони розуміють комплекс інформаційних матеріалів, які збираються, оброблюються Виконавцем та надаються Замовнику на Сервісі, та які складаються з:

2.2.1. Базового тестування знань та навичок в сфері інформаційних технологій, а саме QA, programming, design, project-management та ін. (надалі за текстом Договору – IT);

2.2.2. Проведення навчально-освітніх курсів, а саме викладання теоретичної та практичної бази знань в сфері IT;

2.2.3. Надання професійного викладача для проведення навчально-освітнього курсу;

2.2.4. Контроль за виконанням завдань під час проведення навчально-освітнього курсу в стаціонарному та онлайн режимі через навчально-освітню онлайн платформу GoIT;

2.2.5. Проведення екзаменаційного контролю.

2.2.6. Надання доступу до навчально-освітньої онлайн платформи GoIT.

2.3. Всі інформаційні ресурси, зазначені на Сервісі є інтелектуальною власністю Виконавця. Користувачу забороняється здійснювати копіювання матеріалів, які використовуються під час навчально-освітнього курсу, та здійснювати їх розповсюдження без дозволу Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати Користувачу Послуги у відповідності з Договором.

3.1.2. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до функціональних можливостей Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логінів і паролів Замовника, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Замовником функціональних можливостей Сервісу з причин, що не залежать від Виконавця.

3.1.3. Повернути кошти Замовнику протягом 14 календарних днів у розмірі 90% у разі, якщо Замовник повідомить Виконаця протягом двох тижнів з дати старту навчальної группро те, що курс не підійшов або навчально-освітні курси не відповідають встановленим вимогам та умовам Договору і Виконавцем за електронною адресою, зазначеною в п. 11 даного Договору отримана від Замовника власноруч написана Замовником заява.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.

3.2.2.Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

3.2.3. Змінити вартість послуг у разі порушення Замовником термінів оплати.

3.2.4. Припинити надання послуги у разі складання проміжного іспиту (під проміжним іспитом мається на увазі форма контролю знань у вигляді тесту) та/або не виконання 80% від доступної кількості домашніх завдань на момент складання проміжного іспиту на оцінку, яка визначена Викладачем як незадовільна на момент початку курсу.

3.2.5. Приймати рішення про збільшення тривалості курсу для Замовника на власний розсуд у випадку настання виключних та/або непередбачуваних обставин.

3.2.6. Використовувати на Сервісі інформацію про Замовника для ознайомлення включно з фото, інформацією про працевлаштування.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Замовник зобов’язується оплачувати Послуги в порядку та строки, визначені в Договорі.

3.3.2. Замовник зобов’язується пройти процедуру реєстрації. Користувач/Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач/Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Користувачем/Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Користувача/Замовника і відмовити Користувачу/Замовнику у використанні Сервісу.

3.3.3. Після завершення процесу реєстрації Користувач/Замовник отримує логін і пароль для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, що належить Замовнику. Користувач/Замовник зобов’язується негайно повідомити Виконавця про випадки недозволеного Користувачем/Замовником доступу з логіном і паролем Користувача/Замовника.

3.3.4. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні.

3.3.5.Не порушувати майнових та особистих немайнових прав Виконавця.

3.3.7. Для доступу до складання іспиту виконати 80% від доступних з моменту початку навчання до моменту початку іспиту домашніх завдань з оцінкою Викладача не нижче тієї, яка визначена Викладачем на момент початку курсу як задовільна (тобто є показником досягнення певних результатів та володіння певного обсягу навичок). У разі невиконання цієї умови в дію вступає пункт 3.2.4.

3.3.8. Скласти кожен проміжний іспит на оцінку не нижче тієї, яка визначена Викладачем як задовільна на момент початку курсу. У разі невиконання цієї умови в дію вступає пункт 3.2.4.

3.3.9. Не публікувати та не розповсюджувати інформацію стосовно Виконавця, яка може нашкодити репутації та/або майновим та/або немайновим правам Виконавця протягом трьох років з моменту початку отримання послуг.

3.3.10. У випадку пошкодження Замовником комп’ютерного обладнання чи іншого майна Виконавця, Замовник відшкодовує повну вартість ремонту (відновлення, заміни, придбання нового) відповідного комп’ютерного обладнання чи іншого майна на підставі виставленого рахунку Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1.Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення навчально-освітнього курсу.

3.4.2.Отримувати повну та достовірну інформацію щодо результату проведення навчально-освітнього курсу.

4. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

4.1. Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, факс, електрона пошта, кур’єр тощо) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі, та за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації.

4.2. У разі зміни реквізитів (адрес, номерів телефонів, факсів, банківських рахунків тощо), Сторона повідомляє про це іншу Сторону протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін.

5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

5.1. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг по всім тарифним планам шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього періоду, що передплачений Замовником. Зміна вартості і умов надання послуг доводиться до відома Замовника не менше ніж за 30 календарних днів до початку дії змін шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті Виконавця www.goit.ua.

5.2. Розрахунки між Сторонами за цим Договором здійснюються в національній валюті України в безготівковій та/або готівковій формі будь-яким способом, передбаченим законодавством України. Обов’язок оплати Замовником послуг у безготівковій формі вважається виконаним з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, Сторони несуть відповідальність згідно з умов Договору та положень чинного законодавства України.

6.2. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо таке порушення сталося не з її вини.

6.3. Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором, у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

6.5. У випадку пропуску Замовником заняття, вартість пропущеного заняття Виконавцем не відшкодовується.

6.6. Сертифікат не буде наданий Замовнику у разі, якщо не виконано та не завантажено до електронної навчальної платформи 100 % домашніх завдань, які надаються на заняттях Викладачем.

6.7. Замовнику можуть надаватися відгуки від Викладача та його ментора, в залежності від активності проявленої під час навчання.

6.8. У випадку порушення Виконавцем пункту 3.3.10. даного Договору та ігнорування звернень Виконавця стосовно порушення даного пункту, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) грн. та зобов’язується негайно вчинити дії по видаленню такої інформації.

7. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Користувача/Замовника.

7.2.Протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після його розірвання, Виконавець, зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до персональних даних Замовника.

7.3. Сторони, зобов’язані не використовувати або розголошувати конфіденційну інформацію в будь-якій формі, а також не дозволяти доступ до такої інформації з боку третіх осіб без письмового дозволу відповідної Сторони.

7.4.Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності за цим Договором вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.5.Кожна з Сторін підтверджує, що:

7.5.1.вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;

7.5.2.не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору;

7.5.3.умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;

7.5.4.укладення Договору відповідає інтересам Сторін.

7.6. Визначений обсяг відомостей та прав, що складають Послуги включно із Сервісом за даним Договором становлять комерційну таємницю та є конфіденційними, і Сторони зобов’язані дотримуватись нерозголошення цих відомостей.

7.7. Замовник надає згоду на обробку персональних даних Виконавцем послуг як володільцю бази персональних даних, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, майнових, економічних та інших договірних відносин з іншими Замовниками, а також забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Виконавця.

Замовник підтверджує свою безвідкличну згоду на необмежений строк на обробку свої персональних даних відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних встановлених внутрішніми документами Виконавця з правом на власний розсуд Виконавця визначити місцезнаходження персональних даних та відомостей про користувача серед працівників Виконавця та контрагентів Виконавця.

8. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

8.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою www.goit.ua/agreement і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником – оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором (ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

9.2. Договір діє до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

9.3. Договір може бути розірвано:

9.3.1. За згодою Сторін в будь-який час;

9.3.2. За ініціативою будь-якої Сторони з письмовим повідомленням іншої Сторони за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до розірвання Договору.

9.4. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 10-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

9.5. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання обов’язків, що виникли до, чи в момент припинення або розірвання Договору.

10. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в статті 15 Договору, та звичайною поштою з повідомленням про вручення листа.

10.2.Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

10.3.Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

10.4.У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.5. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

11. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ


ПРИВАТБАНК
ФОП Потапенко Володимир Володимирович
Фіз. Адреса: 01133, м.Київ, вул.Євгена Коновальця, 36Д, 8 поверх
р/с 26000056212287
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 380269
Код ЕДРПОУ 3267708216

ДОДАТОК №1 ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Програма курсу “Frontend Developer (HTML/CSS/JavaScript)”

 • Тривалість навчально-освітнього курсу становить 110 академічних годин.
 • Тривалість занять з технічних навичок складає не менше 72 академічних годин.
 • Перелік тем, які обов’язково освітлюються протягом навчально-освітнього курсу:

Розділ 1. HTML/CSS Верстка

 • Вступ
 • Основи html
 • Основи css
 • Середа розробки
 • GIT
 • Структура проекту
 • W3C, Кодировка, Валідність, Семантика
 • DOCTYPE
 • “Вага селекторів”
 • Стиль коду HTML
 • Стиль коду CSS
 • Основи фотошопу для верстальщика
 • Обнулювання стилів
 • Блочна модель
 • Строчні та блочні элементы, різниця між ними
 • Псевдокласи, псевдоелементы
 • Флоаты, відновлення потоку
 • Позиціонування елементів
 • Шрифти, нестандартні шрифти та їх підключення
 • Кольори, прозорість, напівпрозорість
 • Форми
 • Таблиці
 • HTML5. Обзор нових семантичних тегів
 • CSS3. Обзор нових css-властивостей
 • Піксельна точність. Perfect Pixel, glass2k
 • Гумова верстка
 • Спрайти
 • Оптимізація графіки
 • Підтримка ретини
 • Методології: БЕМ
 • CSS-фреймворки: Bootstrap, Pure
 • Graceful degradation, progressive enhancement
 • Кроссбраузерність

Розділ 2. Java Script

 • Що таке javascript. Методи подключення javascript на сторінку
 • Змінні, типи даних, prompt, alert, console.log
 • Основні оператори
 • Умовні оператори if, ‘?’
 • Масиви
 • Цикли
 • debugger, console.log
 • Объекти
 • Глобальний объект window
 • Стандартні методі масивів, строк, чисел
 • Функції
 • Приведення типів
 • Копіювання за посиланням
 • Контекст виконавця this
 • DOM. Пошук элементів
 • DOM. Редактування элементів
 • DOM. Створення елементів, вставка в документ
 • Події
 • setTimeout, setInterval
 • Конструктори, оператор new
 • call/apply
 • Методи обявлення функцій
 • Замикання, модульність
 • jQuery
 • Створення випадаючого меню
 • Подключення jQuery-плагинів
 • Анімація
 • Сглажування анімацій
 • Створення jQuery-плагіна
 • Шаблонізація в javascript
 • XML, JSON
 • localStorage
 • use strict;
 • try/catch
 • XMLHttpRequest
 • AJAX
 • ООП в прототипному стилі
 • Що таке Node.js
 • NPM
 • Робота з командною строкою
 • Системи зборки. Gulp, Grunt
 • Препроцесори
 • CommonJS
 • bower, browserify, requirejs, webpack
 • Unit-тести
 • lodash
 • ES6, babel
 • MVC

Розділ 3. Soft Skills

ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
 • Фундаментальні основи особистої ефективності
 • Навичка 1: проактивность.
 • Навичка 2: мислення в стилі «виграв / виграв»
 • Навичка 3: вміння слухати і чути
 • Навичка 4: «загострювання пили»
ТАЙМ-МЕНЕДЖМНТ
 • Філософія тайм-менеджменту
 • Цілепокладання і планування
 • Гнучкість і самоконтроль
 • Поглиначічасу
ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ
 • Основні принципи ефективних клієнтоорієнтованих комунікацій
 • Стратегія переговорів
 • Створення атмосфери довіри між виконавцем і замовником. Позитивне перше враження
 • Виявлення потреб клієнта
 • Ефективна презентація рішення \ продукту
 • Робота з запереченнями і сумнівами клієнта
 • Завершення комунікативного процесу

Розділ 4. Кар’єрний коучинг

ІДЕАЛЬНЕ CV

Як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.

ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ

Де потрібно шукати вакансії, сайти працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати Linkedin і нетворкінг для отримання роботи мрії.

ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕРВ'Ю

Що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю прямо на нашому занятті.

ЯК ПРАЦЮВАТИ НА ФРІЛАНСІ (UPWORK.COM)

Фрілансер-практик навчить як правильно заповнювати профіль на фріланс-біржі Upwork, знаходити правильні замовлення, правильно писати заявки, щоб вам відповідали. Вже на курсі ви отримаєте свій перший замовлення (швидше за все за рейтинг, ну а може бути і відразу за гроші).

Розділ 5. Уроки англійскої мови для самостійного вивчення

 • Speaking
 • Writing
 • Reading
 • Speaking

ДОДАТОК №2 ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Програма курсу “Quality Assurance”

 • Тривалість навчально-освітнього курсу становить 92 академічних годин.
 • Тривалість занять з технічних навичок складає не менше 72 академічних годин.
 • Перелік тем, які обов’язково освітлюються протягом навчально-освітнього курсу:

Розділ 1. Tехнічні навички

Модуль 1 - Введення в Тестування ПЗ

 • Опис курсу
 • Методології розробки ПЗ. Ітеративні.
 • SDLC і місце тестування в ньому
 • Методології розробки ПЗ. Гнучкі. (Agile).

Модуль 2 - Технічні навички для робіт QA Engineer.

 • Робота ОС
 • Робота СУБД і мова SQL
 • Робота WEB додатків: їх типи і відмінності
 • Робота комп'ютерних мереж
 • Робота з інструментами віртуалізації

Модуль 3 - Тестування програмного забезпечення: «Методи», «Види» і «Техніки»

 • Тестування ПЗ: його цілі і принципи
 • Підходи до тестування ПЗ «Стратегії», «Методи» і «Види»
 • Техніки тестування ПЗ: «Аналіз вимог», «Артефакти тестування» і «Тест дизайн» («Equivalence Class Testing», «Boundary Value Testing», «Cause/Effect», «Decision Table Testing», «State-Transition Testing», «Pairwise Testing», «Use Case Testing», «Артефакти тестування», «Matrix traceability», «Test plan», «Test Suite», «Test case», «Checklist»)

Модуль 4 - Автоматизоване тестування ПЗ: основні цілі та інструменти (Selenium IDE, Selenium WebDriver + (Java+ Eclipse), Advance Rest Clien, Soap UI, Jmeter)

Модуль 5 - Практика з тестування ПЗ і робота з інструментами тестування

 • Ручне тестування Desktop додатків, робота з Jira і TestLink
 • Ручне тестування WEB додатків, робота з Jira і TestLink
 • Автоматизоване тестування WEB-service додатків, робота з SoapUI
 • Тестування навантаження WEB додатків, робота з Jmeter
 • Практична підготовка до співбесіди і виконання контрольних завдань
 • Фінальний екзамен

Розділ 2. Soft Skills

I. SELF-BUILDING Загальні цілі вебінарів: сформувати навички самоменеджменту і, як наслідок, підвищити особисту ефективність учасників тренінгу.

Фундаментальні основи особистої ефективності
Навичка 1: проактивность.
Навичка 2: мислення в стилі «виграв / виграв»
Навичка 3: вміння слухати і чути
Навичка 4: «загострювання пили»

ІІ. TIME MANAGEMENT
Філософія тайм-менеджменту
Цілепокладання і планування
Гнучкість і самоконтроль
Поглиначі часу

III. EFFECTIVE COMMUNICATION, ОНЛАЙН ПРОДАЖУ
Основні принципи ефективних клієнтоорієнтованих комунікацій
Стратегія переговорів
Створення атмосфери довіри між виконавцем і замовником. Позитивне перше враження
Виявлення потреб клієнта
Ефективна презентація рішення \ продукту
Робота з запереченнями і сумнівами клієнта
Завершення комунікативного процесу

Розділ 3. Кар’єрний коучинг

Ідеальне CV. Як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.

Як знайти роботу. Де потрібно шукати вакансії, сайти працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати Linkedin і нетворкінг для отримання роботи мрії.

Підготовка до інтерв'ю. Що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю прямо на нашому занятті.

Як працювати на фрілансі (Upwork.com). Фрілансер-практик навчить як правильно заповнювати профіль на фріланс-біржі Upwork, знаходити правильні замовлення, правильно писати заявки, щоб вам відповідали. Вже на курсі ви отримаєте свій перший замовлення (швидше за все за рейтинг, ну а може бути і відразу за гроші).

ДОДАТОК №3 ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Програма курсу “Go Java”

Розділ 1. Java Core

ТЕМА 1: Змінні

ТЕМА 2: Типи даних

ТЕМА 3: Оператори та вирази

ТЕМА 4: Цикли та массиви

ТЕМА 5: Операторы умовного переходу

ТЕМА 6: Об'єктно-орієнтоване програмування

ТЕМА 7: Класи, методи, інтерфейси

ТЕМА 8: Дебаг та виключення

ТЕМА 9: Запис в файл і читання з файлу

ТЕМА 10: String - основи обробки тексту

ТЕМА 11: Коллекції

ТЕМА 12: Generics

Розділ 2. Java Enterprise

Модуль 1. Изучения реляционных баз данных, языка запросов SQL и СУБД (MySQL/PostgreSQL).

Модуль 2. Изучение технологии JDBC

Модуль 3. Изучение проблемы взаимодействия объектной и реляционной моделей и как ORM помогает нам их решать на примере Hibernate

Модуль 4. Принципы DI IoC и Spring Framework

Модуль 5. Изучение фреймворка для сборки проектов Maven (жизненный цикл, архитипы и т.д.)

Модуль 6. Изучение принципов тестирования с использованием Junit и Mockito

Модуль 7. Изучения принципов контроля версий и непрерывной интеграции на примере Git и 1 неделя Travis

Модуль 8. Создание финального веб проекта с использованием таких технологий, как Spring, Hibernate, MySQL/

PostgreSQL, Junit, Log4J, Maven, Git.

Дополнитнельный темы:

Тема 1. Протокол HTTP (статусы, использование и т.д.)

Тема 2. Понятие сервлетов и их использование.

Тема 3. Мультипоточность

Тема 4. REST

Розділ 3. Soft Skills

Блок 1: Особиста ефективність

Блок 2: Тайм-менеджмент

Блок 3: Ефективна комунікація

Розділ 4. Кар’єрний коучинг

ТЕМА 1: Ідеальне CV.

ТЕМА 2: Як знайти роботу.

ТЕМА 3: Підготовка до інтерв'ю.

ТЕМА 4: Як працювати на фрілансі (Upwork.com).

ДОДАТОК №4 ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Програма курсу “GoUX”

 • Тривалість навчально-освітнього курсу становить 90 академічних годин.
 • Тривалість занять з технічних навичок складає не менше 72 академічних годин.
 • Перелік тем, які обов’язково освітлюються протягом навчально-освітнього курсу:

БЛОК 1. Introduction
Тиждень 1
Введення в User Experience.

 • Human-Centered Design
 • UX - поняття, сфера та основна термінологія
 • Що таке UX на практиці. Web studio / digital studio / IT company.
 • UX рішення - бізнес рішення

Тиждень 2
UX research. Аналіз бізнесу, аналіз аудиторії, аналіз ринку

 • Інтерв'ювання бізнесу. Briefing. Що потрібно знати про бізнс?
 • Формування концепції проекту. Визначення бізнес-вимог.
 • Аналіз і сегментація цільової аудиторії. Інтерв'ювання ЦА.
 • Аналіз ринку.
 • Загальні дані, необхідні для аналізу поведінки користувачів.
 • Питання до замовника, отримання даних від бізнесу.
 • Огляд сучасних систем аналітики і статистики для Web & Mobile.

Тиждень 3
Дослідження користувачів

 • Пошук цільової аудиторії.
 • Планування інтерв'ю. Систематизація результатів.
 • Розробка профілів
 • Personas. Flows. Scenarios. Context. Storyboards.
 • Карта емпатії (методика дизайн-мислення)
 • Insights. Інтерпретація даних досліджень.
 • Від гіпотез до концептів, виведених на підставі отриманих знань

БЛОК 2. Формування структури та інструментарію проекту
Тиждень 1.
UX Architecture

 • Основні елементи призначеного для користувача інтерфейсу
 • User story. Розробка користувальницьких сценаріїв. Storytelling
 • Customer journey map. Картування користувальницьких подорожей
 • Information Architecture (IA)
 • Navigation Architecture. Види навігації (глобальна, локальна, контекстна) і основні патерни їх застосування
 • Paper sketch technique

Тиждень 2.
Техніки, технології та інструменти для проектування / прототипирования

 • Перетворення потреб бізнесу і користувачів в інтерфейс.
 • Sketching
 • Wireframing
 • Prototyping
 • Redlines. MVP
 • Web Tools
 • Balsamiq Mockups
 • UX pin
 • Axure
 • Adaptive & Responsive Design. Зробити правильний вибір.

Тиждень 3.
Оцінка якості та презентація продукту

 • Загальні принципи візуалізації контенту
 • Оцінка ефективності интерфейсного рішення.
 • Сценарії тестування
 • Як побудувати переконливу презентацію.
 • Usability-тестування
 • A / B Testing. Тестування рішень на ЦА

БЛОК 3. Все, крім UX
Тиждень 1.

 • UI дизайн
 • Основи графічного дизайну.
 • Колористика, модульні сітки, гештальт принципи в дизайні.
 • Гайдлайни, консистентность, перевикористання елементів
 • UI for web & mobile. Особливості для iOS & Android
 • Правила роботи з шарами, текстами та іншими інструментами в графіку

Тиждень 2.
Додаткові навички

 • SEO - комплекс заходів по просуванню проекту в пошукових системах
 • Статистика сайту. Показники відмов і відсоток виходів. Як вимірювати і сприймати конверсію. Юзеркейси.
 • Основи Front End розробки. HTML / CSS, Javascript
 • Основи Back end. Основні фреймворки.
 • Передача UX рішення для реалізації розробникам.

Тиждень 3.
Підвищення вартості своїх послуг

 • Що далі? Кар'єра UX фахівця.
 • Куди влаштовуватися на роботу. Фріланс-біржі.
 • Як влаштовуватися на роботу. Behance, Dribbble, портфоліо.
 • Перспективи на новому місці. Комунікація з менеджерами проектів.
 • Системи ведення проектів, взаємодія з командою: Trello, Jira *, Git for Designers

ДОДАТОК №5 ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Програма курсу “GoAndroid App”

Розділ 1. Java Core

ТЕМА 1: Змінні

ТЕМА 2: Типи даних

ТЕМА 3: Оператори та вирази

ТЕМА 4: Цикли та массиви

ТЕМА 5: Операторы умовного переходу

ТЕМА 6: Об'єктно-орієнтоване програмування

ТЕМА 7: Класи, методи, інтерфейси

ТЕМА 8: Дебаг та виключення

ТЕМА 9: Запис в файл і читання з файлу

ТЕМА 10: String - основи обробки тексту

ТЕМА 11: Коллекції

ТЕМА 12: Generics

Розділ 2. Android Core

ТЕМА 1: Структура Android-системи

ТЕМА 2: JDK, JRE, JVM

ТЕМА 3: Davlik VM

ТЕМА 4: XML

ТЕМА 5: AndroidManifest.xml

ТЕМА 6: Layouts, Gravity

ТЕМА 7: Size, margin\padding, weights

ТЕМА 8: Динамiчне додавання елементiв

ТЕМА 9: Context, Activity, Intent

ТЕМА 10: Pending intents

ТЕМА 11: Переход на другой экран

ТЕМА 12: Autoboxing

ТЕМА 13: Upcasting and outcasting

ТЕМА 14: ActionBar

ТЕМА 15: Menus Concept

ТЕМА 16: Fragments

Розділ 3. Soft Skills

Блок 1: Особиста ефективність

Блок 2: Тайм-менеджмент

Блок 3: Ефективна комунікація

Розділ 4. Кар’єрний коучинг

ТЕМА 1: Ідеальне CV.

ТЕМА 2: Як знайти роботу.

ТЕМА 3: Підготовка до інтерв'ю.

ТЕМА 4: Як працювати на фрілансі (Upwork.com).

ДОДАТОК №6 ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Програма курсу “iOS”

 • Тривалість навчально-освітнього курсу становить106 академічних годин.
 • Тривалість занять з технічних навичок складає не менше 85 академічних годин.
 • Перелік тем, які обов’язково освітлюються протягом навчально-освітнього курсу:
 1. Введення в iOS розробку
  • Розробка додатку
  • Введення в Xcode
  • Таблиця ViewController і панель навігації
 2. iOS додатки
  • Життєвий цикл іOS додатків
  • NavigationController, StatusBar
  • Комірки
 3. Інтерфейси в iOS
  • iOS інтерфейси в в Xcode IB
  • Views, Autolayout
  • Панель пошуку і Сегмент контроль
 4. Системні додатки iOS
  • Взаємодія системних додатків iOS
  • Панель пошуку та панель вкладок
  • Перегляд зображень
 5. Накопичувачі даних на iOS
  • Локальні накопичувачі
  • Перегляд колекцій
  • CoreData, SQLite
 6. iOS Web API
  • Взаємодія iOS Web API
  • ScrollView, TextView
  • WebView and AlertView
 7. Багатопотоковість в iOS
  • Багатопотоковість та асинхронні запити
  • PageControl
  • Лист дій та перегляд активності
 8. Фреймворки iOS
  • Фреймворки iOS та управління залежностями
  • MapKit. Google Maps SDK
  • Слайдер і перемикач
 9. Реліз iOS додатку
  • Реліз і підписання додатку
  • Текстове поле
  • Інтеграція з соціальними мережами
 10. iOS App Store
  • iOS App Store та підключення в iTunes
  • Панель інструментів і збірник
  • Допоміжний екран та інші об’єкти Ui управління

ДОДАТОК №7 ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Програма курсу “GoStartOnline”

 • Тривалість навчально-освітнього курсу становить 60 академічних годин.
 • Тривалість занять з технічних навичок складає не менше 40 академічних годин.
 • Перелік тем, які обов’язково освітлюються протягом навчально-освітнього курсу:

Компьютерна грамотність

 1. Технічна складова комп’ютера
 2. Операційні системи OS
 3. Вирішення проблем (Безпека комп’ютера, антивіруси)
 4. Internet
 5. Google сервіси
 6. MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 7. Інтернет магазини
 8. Skype та інші месенджери
 9. Соціальні мережі
 10. Мобільні девайси (iOS, Android)
 11. Корисні додатки

Go IT

 1. Введення в апаратне та програмне забезпечення (hardware and software).
 2. Віртуальні машини. VMWare, VirtualBox. Встановлення операційних систем
 3. Операційні системи.
 4. Работа з інтернет браузерами з точки зору розробчика ПЗ
 5. Мережеві технології. Поняття клієнт-сервер архітектури
 6. Введення WEB, протоколи інтернету, HTTP, клієнт, WEB-додатки, HTTP-сервер.
 7. Бази даних, СУБД
 8. Бази даних. Основи програмування на SQL
 9. Основи безопеки при разрабці та тестуванні ПЗ
 10. Поняття интерфейсу у сучасних додатках. Значемість FE розробника. За що відповідає FE?
 11. Базові знання веб-разрабника. Основи програмування на HTML, CSS
 12. Що таке фреймворк, відомі JavaScript фреймворки.
 13. JavaScript
 14. Робота з XML та JSON
 15. Поняття QA в розробці ПЗ. За що відповідає QA?
 16. Види тестування. Призначення кожного виду.
 17. Як організований процес тестування. Взаємодія з розробниками, PM-ми та іншими участниками процесу розробки ПЗ .
 18. Атрибути процесу тестування. Use cases, test cases, test report та ін.
 19. Особливості тестування фронтенду, бекенде, мобільних додатків, десктоп додатків
 20. Поняття TDD
 21. Значемість Backend Dev в разробці ПЗ. За що відповідає Backend Dev?
 22. Що таке фреймворк, розповсюджені Java фреймворки.
 23. Керуючі структури: if, for, while, switch.
 24. Основні алгоритми (сортування, пошук шляхів).
 25. Використання колекцій даних: список, хеш, сет, стек, дерева, etc.
 26. Робота з файлами.
 27. Основи ООП: класи, конструктори, властивості, модифікатори доступу.
 28. Продвинуте ООП: наслідування, поліморфизм, відносини між класами.

Soft Skills

ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • Фундаментальні основи особистої ефективності
 • Навичка 1: проактивность.
 • Навичка 2: мислення в стилі «виграв / виграв»
 • Навичка 3: вміння слухати і чути
 • Навичка 4: «загострювання пили»

ТАЙМ-МЕНЕДЖМНТ

 • Філософія тайм-менеджменту
 • Цілепокладання і планування
 • Гнучкість і самоконтроль
 • Поглиначічасу

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ

 • Основні принципи ефективних клієнтоорієнтованих комунікацій
 • Стратегія переговорів
 • Створення атмосфери довіри між виконавцем і замовником. Позитивне перше враження
 • Виявлення потреб клієнта
 • Ефективна презентація рішення \ продукту
 • Робота з запереченнями і сумнівами клієнта
 • Завершення комунікативного процесу

ДОГОВОР ОФЕРТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

Украина, г. Киев

ФЛП Потапенко Владимир Владимирович, действующий на основании Свидетельства, (далее - «Исполнитель») с одной стороны, предлагает любому юридическому лицу или физическому лицу, достигшему достаточного для акцепта объема прав и/или 18 лет, в дальнейшем именуется «Заказчик», заключить договор об оказании образовательных услуг, на условиях приведенных ниже.

Договор является договором присоединения и, согласно ст. 634 Гражданского кодекса Украины, его условия устанавливаются Исполнителем.

Безоговорочное принятие условий Договора (оплата любым способом в соответствии с ч.2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины) считается акцептом настоящего Договора между Заказчиком и Исполнителем и удостоверяет факт его заключения.

1. СРОКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. С целью однозначной трактовки сроки, приведенные ниже, используются в следующем значении:

1.1.1. Сервис - онлайн-сервис для обучения, размещенный в сети Интернет по адресу https://app.schoology.com, на котором размещаются комплекс учебно-образовательных материалов, курсы профессиональных преподавателей, теоретические и практические занятия и другие информационные ресурсы, которые используются Исполнителем и предоставляются Заказчику в целях выполнения условий данного Договора. Во время учебы будут проходить оффлайн-встречи. Оффлайн-встречи проходят в офисе с преподавателем, консультантом, ментором, в группе для отработки технических практических уроков, как разговорный клуб, тренинги по софт скиллс и карьерные сессии.

1.1.2. Услуги - перечень услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику путем предоставления в течение соответствующего периода времени возможности пользования Сервисом. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, включает следующие услуги:

1) обеспечение Заказчика возможностью пользования Сервисом онлайн в течение периода, за который была осуществлена оплата в соответствии с тарифным планом

2) работу с обращениями Заказчика о возможных ошибок в функционировании Сервиса;

3) консультирование Заказчика по вопросам о возможностях Сервиса и работе с ним.

1.1.3. Пользователь - физическое или юридическое лицо, зарегистрировалась на странице регистрации в качестве пользователя услуг.

1.1.4. Пользователь, оплатил услуги на условиях Договора, является Заказчиком.

1.1.5. Исполнитель и Заказчик / Пользователь вместе именуются Стороны.

1.2. В Договоре могут использоваться термины, не определенные в п.1.1 Договора. В таком случае толкование термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует пользоваться толкованием термина, определяется: в первую очередь - законодательством Украины, во вторую очередь - на сайте www.goit.ua, затем общепринятым толкованием положения.

1.3. Заказчик утверждает, что на момент акцепта настоящей оферты заказчик наделен достаточным объемом прав и \ или достиг возраста 18-ти лет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Предметом данного договора являются отношения Сторон, по которым Исполнитель предоставляет Пользователю учебно-образовательные услуги на Сервисе, а Пользователь принимает и оплачивает оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. В учебно-образовательными услугами Стороны понимают комплекс информационных материалов, которые собираются, обрабатываются Исполнителем и предоставляются Заказчику на Сервисе, и которые состоят из:

2.2.1. Базового тестирования знаний и навыков в сфере информационных технологий, а именно QA, programming, design, project-management и др. (Далее по тексту Договора - IT)

2.2.2. Проведение учебно-образовательных курсов, а именно преподавание теоретической и практической базы знаний в сфере IT;

2.2.3. Предоставление профессионального преподавателя для проведения учебно-образовательного курса;

2.2.4. Контроль за выполнением задач в ходе проведения учебно-образовательного курса в стационарном и онлайн режиме через учебно-образовательную онлайн платформу GoIT;

2.2.5. Проведение экзаменационного контроля.

2.2.6. Предоставление доступа к учебно-образовательной онлайн платформы GoIT.

2.3. Все информационные ресурсы, указанные на Сервисе является интеллектуальной собственностью Исполнителя. Пользователю запрещается осуществлять копирование материалов, которые используются во время учебно-образовательного курса, и осуществлять их распространение без разрешения Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Предоставлять Пользователю Услуги в соответствии с Договором.

3.1.2. При оказании услуг по Договору обеспечить возможность доступа Заказчика к функциональным возможностям Сервиса через клиентский веб-интерфейс с использованием логинов и паролей Заказчика, при этом Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности использования Заказчиком функциональных возможностей Сервиса по причинам, не зависящим от Исполнителя.

3.1.3. Вернуть средства Заказчику в течение 14 календарных дней в размере 90% в случае, если Заказчик сообщит Виконаця течение двух недель с даты старта учебной группро то, что курс не подошел или учебно-образовательные курсы не соответствуют установленным требованиям и условиям договора и Исполнителем по адресу, указанной в п. 11 настоящего Договора получена от Заказчика собственноручно написана Заказчиком заявление.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Временно приостановить предоставление Заказчику услуг по техническим или другие причины, мешающие предоставлению услуг на время ликвидации таких причин.

3.2.2.Призупиниты предоставления услуг и / или расторгнуть Договор в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств и / или гарантий определенных настоящим Договором.

3.2.3. Изменить стоимость услуг в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты.

3.2.4. Прекратить предоставление услуги в случае составления промежуточного экзамена (под промежуточным экзаменом имеется в виду форма контроля знаний в виде теста) и / или невыполнения 80% от доступного количества домашних заданий на момент составления промежуточного экзамена на оценку, которая определена Преподавателем как неудовлетворительная на момент начала курса.

3.2.5. Принимать решение об увеличении продолжительности курса для Заказчика по своему усмотрению в случае наступления исключительных и / или непредвиденных обстоятельств.

3.2.6. Использовать на Сервисе информацию о Заказчика для ознакомления включая фото, информацией о трудоустройстве.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Заказчик обязуется оплачивать Услуги в порядке и сроки, определенные в договоре.

3.3.2. Заказчик обязуется пройти процедуру регистрации. Пользователь / Заказчик соглашается предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь / Заказчик недостоверную информацию, или если у Исполнителя есть основания полагать предоставленную Пользователем / Заказчиком информацию недостоверной, неполной или неточной, Исполнитель вправе приостановить или отменить регистрацию пользователя / Заказчика и отказать Пользователю / Заказчику в использовании Сервиса.

3.3.3. После завершения процесса регистрации Пользователь / Заказчик получает логин и пароль для доступа к веб-интерфейсу, который предоставляет доступ к информации, относящейся Заказчику. Пользователь / Заказчик обязуется немедленно уведомить Исполнителя о случаях неразрешенного Пользователем / Заказчиком доступа с логином и паролем пользователя / Заказчика.

3.3.4. Заказчик не имеет права передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне.

3.3.5.Не нарушать имущественных и личных неимущественных прав Исполнителя.

3.3.7. Для доступа к сдаче экзамена выполнить 80% от доступных с момента начала обучения до момента начала экзамена домашних заданий по оценке Преподавателя не ниже той, которая определена Преподавателем на момент начала курса как удовлетворительная (то есть показателем достижения определенных результатов и владения определенного объема навыков). В случае невыполнения этого условия в действие вступает пункт 3.2.4.

3.3.8. Составить каждый промежуточный экзамен на оценку не ниже той, которая определена Преподавателем как удовлетворительная на момент начала курса. В случае невыполнения этого условия в действие вступает пункт 3.2.4.

3.3.9. Не публиковать и не распространять информацию о Исполнителя, может навредить репутации и / или имущественным и / или неимущественным правам Исполнителя в течение трех лет с момента начала получения услуг.

3.3.10. В случае повреждения Заказчиком компьютерного оборудования или иного имущества Исполнителя, Заказчик возмещает полную стоимость ремонта (восстановления, замены, приобретение нового) соответствующего компьютерного оборудования или иного имущества на основании выставленного счета Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1.Вимагаты у Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и проведения учебно-образовательного курса.

3.4.2.Отримуваты полную и достоверную информацию относительно исхода проведения учебно-образовательного курса.

4. СПОСОБЫ СВЯЗИ

4.1. Стороны будут осуществлять все необходимые действия по поддержанию необходимого оперативной связи (телефон, факс, электронная почта, курьер и т.д.) по реквизитам, которые Исполнитель отметил в Договоре, и по реквизитам, которые Пользователь указал при регистрации.

4.2. В случае изменения реквизитов (адрес, номера телефонов, факсов, банковских счетов и т.д.), Сторона уведомляет об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления таких изменений.

5. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТА

5.1. Исполнитель в одностороннем порядке устанавливает стоимость и условия предоставления услуг по всем тарифным планам путем размещения информации о них на своем интернет-сайте. Установлена стоимость и условия предоставления услуг действуют до следующей смены, а также в течение всего периода, предоплаченный Заказчиком. Изменение стоимости и условий предоставления услуг доводится до сведения Заказчика не менее чем за 30 календарных дней до начала действия изменений путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Исполнителя www.goit.ua.

5.2. Расчеты между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте Украины в безналичной и / или наличной форме любым способом, предусмотренным законодательством Украины. Обязанность оплаты Заказчиком услуг в безналичной форме считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и положений действующего законодательства Украины.

6.2. Сторона не несет ответственность за нарушение условий договора, если такое нарушение произошло не по его вине.

6.3. Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам форс-мажор относятся: стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства Украины, решение директивных органов, объявление войны, начало боевых действий, блокада, эмбарго, международные санкции. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 72 часов с момента их возникновения и документального подтверждения уведомить другую Сторону о таких фактах и указать ориентировочный срок действия таких форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово-промышленной палаты Украины по месту возникновения таких обстоятельств или по месту нахождения Стороны ссылается на следующие обстоятельства. При наличии обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на срок существования обстоятельств форс-мажора.

6.5. В случае пропуска Заказчиком занятия, стоимость пропущенного занятия Исполнителем не возмещается.

6.6. Сертификат будет предоставлен Заказчику в случае, если не выполнены и не загружен в электронной учебной платформы 100% домашних заданий, которые предоставляются на занятиях Преподавателем.

6.7. Заказчику могут предоставляться отзывы Преподавателя и его ментора, в зависимости от активности проявленной во время обучения.

6.8. В случае нарушения Исполнителем пункта 3.3.10. настоящего Договора и игнорирование обращений Исполнителя о нарушении данного пункта, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. и обязуется немедленно совершить действия по удалению такой информации.

8. ГАРАНТИИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель отказывается от предоставления каких-либо гарантий и условий в отношении соответствия услуг конкретным целям пользователя / Заказчика.

7.2.Протягом срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его расторжения, Исполнитель обязан соблюдать условия конфиденциальности по отношению к персональным данным Заказчика.

7.3. Стороны обязаны не использовать или разглашать конфиденциальную информацию в любой форме, а также не разрешать доступ к такой информации со стороны третьих лиц без письменного разрешения соответствующей стороны.

7.4.Стороны подтверждают понимание того, что за нарушение условий конфиденциальности по настоящему Договору они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

7.5.Кожна Сторона подтверждает, что:

7.5.1.вона имеет все предусмотренные действующим законодательством Украины и учредительными документами полномочия заключить настоящий Договор,

7.5.2.не существует каких-либо ограничений на заключение Стороной (подписание представителем Стороны) Договора

7.5.3.умовы Договора понятны и соответствуют реальной договоренности Сторон

7.5.4.укладення Договора отвечает интересам сторон.

7.6. Определенный объем сведений и прав, составляющих Услуги включая Сервисом по настоящему Договору составляют коммерческую тайну и являются конфиденциальными, и Стороны обязаны соблюдать неразглашении этих сведений.

7.7. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных Исполнителем услуг как владельцу базы персональных данных, с целью обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, имущественных, экономических и других договорных отношений с другими Заказчиками, а также обеспечение реализации налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета Исполнителя.

Заказчик подтверждает свою безотзывную согласие на неограниченный срок на обработку своих персональных данных в соответствии с указанной цели, процедур обработки персональных данных установленных внутренними документами Исполнителя право на свое усмотрение Исполнителя определить местонахождение персональных данных и сведений о пользователе среди работников Исполнителя и контрагентов Исполнителя.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

8.1. Предложения начинает действовать с момента размещения в сети Интернет по адресу www.goit.ua/agreement и действует до момента отзыва или изменения оферты Исполнителем.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком - оплата услуг по Договору способами и в порядке, определенными договором (ч.2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины).

9.2. Договор действует до его расторжения по соглашению сторон либо по инициативе одной Стороны в порядке, определенном Договором.

9.3. Договор может быть расторгнут:

9.3.1. По соглашению Сторон в любое время;

9.3.2. По инициативе любой Стороны с письменным уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до расторжения Договора.

9.4. Сторона настоящего Договора, которая получила предложение об изменении настоящего Договора, в 10-дневный срок после получения предложения уведомляет другую Сторону о результатах ее рассмотрения.

9.5. Прекращения или расторжения Договора не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возникших до или в момент прекращения или расторжения Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Будь-либо сообщения по Договору могут направляться Заказчиком Исполнителю на адрес электронной почты с адреса, указанного Заказчиком при регистрации, Исполнителем Заказчику по адресу, указанному Заказчиком при регистрации с адреса, указанного в статье 15 Договора, и обычной почте с уведомлением о вручении письма .

10.2.Можлива недействительность одной или более условий Договора не влечет за собой недействительности всего договора или отдельных его частей, которые остаются в силе.

10.3.Право Заказчика и Исполнителя в любое время заключить Договор о предоставлении услуг в форме отдельного письменного двустороннего документа не является нарушением условий настоящего Договора.

10.4.В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

10.5. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку и использование персональных данных, которые возможно станут ему известны при исполнении условий Договора в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ


ПРИВАТБАНК
ФЛП Потапенко Владимир Владимирович
Физ. Адрес: 01133, г.Киев, вул.Евгения Коновальца, 36Д, 8 этаж
р/с 26000056212287
ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 380269
Код ЕДРПОУ 3267708216

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

 • Длительность учебно-образовательного курса составляет 110 академических часов.
 • Длительность занятий по техническим навыкам составляет не менее 72 академических часов.
 • Перечень тем, которые обязательно освещаются в течение учебно-образовательного курса:

Раздел 1. HTML/CSS Вёрстка

 • Вступление
 • Основы html
 • Основы css
 • Среда разработки
 • GIT
 • Структура проекта
 • W3C, Кодировка, Валидность, Семантика
 • DOCTYPE
 • “Вес селекторов”
 • Стиль кода HTML
 • Стиль кода CSS
 • Основы фотошопа для верстальщика
 • Обнуление стилей
 • Блочная модель
 • Строчные и блочные элементы, разница между ними
 • Псевдоклассы, псевдоэлементы
 • Флоаты, восстановление потока
 • Позиционирование элементов
 • Шрифты, нестандартные шрифты и их подключение
 • Цвета, прозрачность, полупрозрачность
 • Формы
 • Таблицы
 • HTML5. Обзор новых семантических тегов
 • CSS3. Обзор новых css-свойств
 • Пиксельная точность. Perfect Pixel, glass2k
 • Резиновая вёрстка
 • Спрайты
 • Оптимизация графики
 • Поддержка ретины
 • Методологии: БЕМ
 • CSS-фреймворки: Bootstrap, Pure
 • Graceful degradation, progressive enhancement
 • Кроссбраузерность

Раздел 2. Java Script

 • Что такое javascript. Методы подключения javascript на страницу
 • Переменные, типы данных, prompt, alert, console.log
 • Основные операторы
 • Условные операторы if, ‘?’
 • Массивы
 • Циклы
 • debugger, console.log
 • Объекты
 • Глобальный объект window
 • Стандартные методы массивов, строк, чисел
 • Функции
 • Приведение типов
 • Копирование по ссылке
 • Контекст исполнителя this
 • DOM. Поиск элементов
 • DOM. Редактирование элементов
 • DOM. Создание элементов, вставка в документ
 • События
 • setTimeout, setInterval
 • Конструкторы, оператор new
 • call/apply
 • Методы объявления функций
 • Замыкание, модульность
 • jQuery
 • Создание выпадающего меню
 • Подключение jQuery-плагинов
 • Анимация
 • Сглаживание анимаций
 • Создание jQuery-плагина
 • Шаблонизация в javascript
 • XML, JSON
 • localStorage
 • use strict;
 • try/catch
 • XMLHttpRequest
 • AJAX
 • ООП в прототипном стиле
 • Что такое Node.js
 • NPM
 • Работа с командной строкой
 • Системы сборки. Gulp, Grunt
 • Препроцессоры
 • CommonJS
 • bower, browserify, requirejs, webpack
 • Unit-тесты
 • lodash
 • ES6, babel
 • MVC

Раздел 3. Soft Skills

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 • Фундаментальные основы личной эффективности
 • Навык 1: проактивность.
 • Навык 2: мышление в стиле «выигрыш/выигрыш»
 • Навык 3: умение слушать и слышать
 • Навык 4: «заострение пилы»
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
 • Философия тайм-менеджмента
 • Установка целей и планирование
 • Гибкость и самоконтроль
 • Поглотители времени
ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
 • Основные принципы эффективных клиентоориентированных коммуникаций
 • Стратегия переговоров
 • Создание атмосферы доверия между исполнителем и заказчиком. Позитивное первое впечатление
 • Выявление потребностей клиента
 • Эффективная презентация решения/продукта
 • Работа с возражениями и сомнениями клиента
 • Завершение коммуникативного процесса

Раздел 4. Карьерный коучинг

ИДЕАЛЬНОЕ CV
Как правильно составить резюме junior-специалиста, чтобы оно выделялось среди тысяч других, даже если совсем нет или очень мало коммерческого опыта.

КАК НАЙТИ РАБОТУ
Где нужно искать вакансии, сайты по трудоустройству. Как сделать так, чтобы ваше резюме дошло до адресата. Что делать, если не звонят. Как использовать Linkedin и нетворкинг для получения работы мечты.

ПОДГОТОВКА К ИНТЕРВЬЮ
Что хочет видеть в тебе рекрутер, какие вопросы тебя ждут, как правильно подготовиться к разным типам вопросов, подчеркнуть свои сильные стороны и показать мотивацию. Как не растеряться на собеседовании. Симуляция интервью прямо на нашем занятии.

КАК РАБОТАТЬ НА ФРИЛАНСЕ (UPWORK.COM)
Фрилансер-практик научит, как правильно заполнять профиль на фриланс-бирже Upwork, находить правильные заказы, правильно писать заявки, чтобы вам отвечали. Уже на курсе вы получите свой первый заказ (скорее всего, за рейтинг, ну, а может быть, и сразу за деньги)

Раздел 5. Уроки английского языка для самостоятельного изучения

 • Speaking
 • Writing
 • Reading
 • Speaking