ДОГОВІР № _________
про надання послуг з навчання у сфері ІТ

м. Київ _________ року

_______________, дієздатна фізична особа за законодавством України, який (-а) надалі іменується як «Замовник», з одного боку, та

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ____________________________________, який діє на підставі запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця № _________ від _________ року, надалі іменується як «Виконавець», з іншого боку, разом Замовник та Виконавець надалі іменуються як «Сторони», а кожен окремо – як «Сторона», уклали цей договір про надання послуг з навчання у сфері ІТ (надалі – Договір) про наступне:

 1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. За умовами Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з навчання у сфері ІТ за напрямком _________ (надалі – послуги, навчання), а Замовник зобов’язується здійснювати оплату таких послуг на умовах, визначених Договором.
  2. Послуги за Договором включають:
   1. a) надання Замовнику доступу до теоретичних та практичних навчальних матеріалів за напрямком _________, розміщених в інформаційно-телекомунікаційній системі за посиланням: http://app.schoology.com/ (надалі – Сервіс);
   2. b) надання через Сервіс Замовнику дистанційних консультацій з приводу його навчання за Договором із залученням практикуючих спеціалістів та досвідчених професіоналів у сфері ІТ;
   3. c) інші послуги, які передбачені електронними документами, відсилання до яких розміщені в Договорі.
  3. Детальний опис змісту послуг з навчання викладений у електронних документах в інформаційно-телекомунікаційній системі Виконавця (надалі – веб-сайт Виконавця) за посиланням: http://goit.ua/agreement/.
  4. Сторони домовились, що доступ Замовника до електронних документів, відсилання до яких розміщені в Договорі, є безперешкодним та необмеженим протягом всього строку дії Договору і Сторони підтверджують, що вони ознайомились з усіма електронними документами до моменту підписання Договору.
 2. 2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Послуги за Договором надаються Виконавцем шляхом забезпечення можливості використання Замовником розміщених на Сервісі навчальних матеріалів протягом всього строку навчання за Договором.
  2. Для використання розміщених на Сервісі навчальних матеріалів Замовник має ідентифікуватись через клієнтський веб-інтерфейс за посиланням: http://app.schoology.com/, використовуючи власні логін та пароль до Сервісу та окремий код доступу, отриманий від Виконавця, після чого Виконавець має підключити Замовнику можливість використання навчальних матеріалів, розміщених на Сервісі, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту настання останньої з цих подій:
   1. a) здійснення Замовником оплати послуг на умовах, визначених Договором;
   2. b) настання дати початку навчання за Договором.
  3. Виконавець не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Замовника до навчальних матеріалів, розміщених на Сервісі, з будь-яких технічних або інших причин, не пов’язаних з роботою самого Сервісу. У випадку виявлення технічних недоліків в роботі Сервісу, Виконавець повинен забезпечити їх виправлення в найкоротший можливий для таких недоліків термін.
  4. Всі навчальні матеріали, до яких надається доступ Замовнику за Договором, є об’єктами права інтелектуальної власності Виконавця. Виключні майнові права інтелектуальної власності на об’єкти, створені Замовником під час отримання послуг з навчання, належать Виконавцю. Замовник не має права копіювати або в інший спосіб відчужувати зазначені об’єкти права інтелектуальної власності, а також передавати свої логін та пароль від Сервісу третім особам, і зобов’язується отримувати зазначені Договором послуги самостійно.
  5. Строк надання послуг за Договором відповідає строку навчання, який починається з _________ і триває до _________ р. включно.
  6. Якщо Договір буде укладено Сторонами після визначеної пунктом 2.5 дати початку навчання, то датою початку навчання для Замовника буде дата надходження від Замовника оплати за послуги, визначені Договором. Замовник погоджується, що вартість послуг не підлягає зміні внаслідок зміни дати початку навчання.
  7. Послуги вважаються наданими Замовнику в повному обсязі в останній день строку навчання за Договором без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання послуг. Замовник має право заявити про недоліки наданих послуг не пізніше останнього дня строку навчання, а після закінчення зазначеного строку, Сторони домовились визнати послуги такими, що надані належним чином та в повному обсязі.
  8. Виконавець надсилає Замовнику сертифікат про завершення навчання за напрямком, визначеним Договором, у випадку, якщо на момент завершення надання послуг Замовник успішно виконає та завантажить на Сервіс не менше 80% (вісімдесяти відсотків) домашніх завдань.
 3. 3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
  1. Загальна ціна Договору відповідає вартості послуг Виконавця з навчання Замовника за Договором і складає _________ грн, включаючи податки.
  2. Сторони домовились, що вартість послуг має бути сплачена Замовником не менш як за 5 (п’ять) робочих днів до встановленої пунктом 2.5 Договору дати початку строку навчання. Якщо Договір буде укладено Сторонами після встановленої пунктом 2.5 Договору дати початку строку навчання, то вартість послуг має бути сплачена Замовником протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення Договору.
  3. Замовник має здійснити оплату послуг за Договором у безготівковій формі шляхом переказу грошової суми в розмірі вартості послуг на поточний рахунок Виконавця або в інший, погоджений Сторонами, спосіб. Для здійснення переказу Замовник може скористатися послугами третіх осіб – електронних платіжних систем, перелік яких наведений на веб-сайті Виконавця, або здійснити переказ через установу банку. Спосіб здійснення оплати Замовник обирає на свій розсуд і самостійно несе відповідальність за правильність платіжних реквізитів та за результат здійснення операції з банківського переказу.
  4. Зобов’язання Замовника по оплаті послуг вважаються виконаними з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в Договорі.
  5. Сторони домовились, що протягом строку дії Договору вони можуть погодити інший порядок та розмір оплати послуг, ніж зазначено в Договорі, у випадку досягнення відповідних домовленостей шляхом обміну електронними повідомленнями, з урахуванням вимог до таких домовленостей, визначених пунктом 6.2.
  6. У випадку прострочення Замовником оплати послуг більше ніж на 1 (один) робочий день, Виконавець, без попереднього попередження Замовника, може припинити його доступ до Сервісу та надання йому послуг до моменту повного виконання Замовником своїх грошових зобов’язань.
  7. Грошові кошти, сплачені Замовником за надання послуг, не підлягають поверненню у випадку розірвання Договору, а також в разі відмови Замовника від подальшого надання йому послуг, окрім випадку, коли Замовник звернеться з письмовою заявою про повернення сплачених коштів до настання дати початку навчання за Договором.
 4. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Кожна із Сторін несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це призвело до порушення прав та інтересів іншої Сторони. Сторона звільняється від будь-якої відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили, які така Сторона не могла передбачити та упередити. Підтвердженням факту настання обставин непереборної сили є офіційний документ, виданий уповноваженим державним органом.
  2. Замовник несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань за Договором по відношенню до прав інтелектуальної власності Виконавця та зобов’язується, у випадку такого порушення, повністю відшкодувати Виконавцю завдані таким порушенням прямі та непрямі збитки.
 5. 5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Сторони домовились, що цей Договір є електронним договором в розумінні статті 3 Закону України «Про електронну комерцію» від 23 березня 2017 року № 1977-VIII, а його укладення здійснюється Сторонами шляхом обміну електронними повідомленнями в порядку, визначеному цим розділом.
  2. Виконавець надсилає Замовнику пропозицію укласти Договір у вигляді електронного повідомлення на адресу електронної пошти Замовника, яку останній повідомляє Виконавцю до моменту укладення Договору на веб-сайті Виконавця за посиланням: http://goit.ua/ або в інший спосіб. Пропозиція укласти Договір виражає намір Виконавця взяти на себе зобов’язання, визначені Договором, у випадку прийняття такої пропозиції Замовником.
  3. Пропозиція укласти Договір містить унікальне відсилання до цього Договору, який розміщений на веб-сайті Виконавця та містить всі істотні умови. Договір розміщується на веб-сайті Виконавця як електронний документ в форматі Portable Document Format, що унеможливлює зміну змісту такого електронного документу після надсилання Замовнику пропозиції укласти Договір.
  4. Пропозиція укласти Договір також містить одноразовий ідентифікатор. Одноразовий ідентифікатор – це алфавітно-цифрова послідовність, яка автоматично створюється для Замовника веб-сайтом Виконавця. Сторони домовились використовувати одноразовий ідентифікатор, створений на умовах цього розділу, для підписання Договору.
  5. Відповідь Замовника про прийняття пропозиції укласти Договір є повною та безумовною і має бути надана у вигляді електронного повідомлення, відправленого через веб-сайт Виконавця за унікальним посиланням, розміщеним у пропозиції укласти Договір. Електронне повідомлення має бути підписане Замовником з використанням одноразового ідентифікатора, який Замовник має ввести у спеціальному полі на веб-сайті Виконавця. Виконавець забезпечує автоматизовану фіксацію моменту введення Замовником одноразового ідентифікатора в окремому лог-файлі.
  6. Договір вважається укладеним і за правовими наслідками прирівнюється до укладеного у письмовій формі з моменту одержання Виконавцем відповіді Замовника про прийняття пропозиції укласти Договір, що полягає у отримані від Замовника електронного повідомлення через веб-сайт Виконавця, підписаного з використанням одноразового ідентифікатору.
  7. Сторони домовились, що примірник Договору, розміщений за унікальним посиланням, зазначеним у пропозиції укласти Договір, разом з накладеним на нього підписом одноразовим ідентифікатором, який фіксується в окремому лог-файлі, є оригіналом цього Договору. За бажанням будь-якої із Сторін паперова копія Договору може бути виготовлена шляхом відображення (друку) на папері електронного договору, унікальне відсилання до якого міститься в пропозиції укласти Договір.
  8. Договір зберігається на веб-сайті Виконавця разом із електронним повідомленням, що містить пропозицію його укласти, та з лог-файлом, в якому зафіксовано момент введення одноразового ідентифікатора Замовником, протягом всього строку дії Договору, а також протягом 3 (трьох) років з моменту його закінчення.
 6. 6. СТРОК ДОГОВОРУ
  1. Строк дії Договору відповідає строку надання послуг, що визначається Договором.
  2. Зміни до Договору можуть бути вчинені Сторонами шляхом укладення письмових додаткових угод до Договору або у випадку досягнення відповідних домовленостей шляхом обміну електронними повідомленнями, за умови дотримання вимог, визначених цим пунктом. Сторони визнають, що домовленості, досягнуті шляхом обміну електронними повідомленнями є невід’ємною частиною цього Договору і змінюють або доповнюють умови Договору, якщо такі електронні повідомлення надіслані Сторонами з адрес електронної пошти, зазначених в Договорі, і з їх змісту можливо чітко та однозначно визначити зміст таких домовленостей.
  3. Договір може бути розірвано:
   1. за згодою Сторін, досягненою шляхом укладення письмової додаткової угоди до Договору або у випадку досягнення відповідної домовленості шляхом обміну електронними повідомленнями, за умови дотримання вимог до таких домовленостей, визначених пунктом 6.2 Договору;
   2. в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця у випадку порушення Замовником своїх обов’язків за Договором;
   3. в односторонньому порядку за бажанням Замовника.
  4. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку Сторона, яка ініціює таке розірвання, має повідомити іншу Сторону шляхом направлення електронного повідомлення зі своєї адреси електронної пошти на адресу електронної пошти іншої Сторони, що зазначені в Договорі.
  5. Розірвання Договору за ініціативою Замовника не звільняє його від обов’язку виконання грошових зобов’язань, визначених Договором.
 7. 7. ІНШІ УМОВИ
  1. Сторони домовились, що зміст Договору, а також його умови щодо розміру та порядку оплати послуг, є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню третім особам без відповідного погодження Сторін, окрім випадків, визначених чинними в Україні нормативними актами.
  2. Замовник шляхом підписання Договору надає свою повну та безумовну згоду на збір та обробку своїх персональних даних Виконавцем з метою надання послуг за Договором, а також на їх поширення з маркетинговою та рекламною метою. Замовник шляхом підписання Договору підтверджує, що він повідомлений про можливе використання його персональних даних, а саме: повного ім’я та прізвища, фотографії, інформації про працевлаштування (в тому числі про майбутнє працевлаштування), для розміщення їх на Сервісі, на веб-сайті Виконавця, в інших інформаційно-телекомунікаційних системах, і не заперечує проти такого розміщення.
  3. Замовник, підписуючи Договір, декларує, що на момент підписання він (вона) володіє достатньою цивільною дієздатністю для самостійного набуття своїми діями прав та обов’язків, визначених Договором, а також Замовник декларує, що отримав згоду батьків (усиновлювачів, піклувальників, інших осіб) на укладення Договору, якщо така згода вимагається відповідно до чинних в Україні нормативних актів.
  4. У випадку зміни банківських або інших реквізитів Виконавця, електронне повідомлення про зміну таких реквізитів, надіслане Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в Договорі, є достатньою та належною підставою для Сторін використовувати для виконання умов Договору саме такі змінені реквізити.

8. ІНФОРМАЦІЯ СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

________________________

ФОП __________________

Адреса електронної пошти:__________________

Поштова адреса: ______________________________________

Номер телефону: _____________

Місце реєстрації: ____________________________________

________________________

Поштова адреса: __________________

Електронна адреса: info@goit.ua

ОПИС ПРОГРАМИ “Frontend Core (HTML/CSS)”

Розділ 1. HTML, CSS

 • Тема 1. Системи контролю версій. Основи роботи з Git і GitHub.
 • Тема 2. Мова розмітки, HTML. Стандарт HTML5.
 • Тема 3. Поняття семантичної верстки. Валідація.
 • Тема 4. Інструменти веб-розробника: Chrome DevTools.
 • Тема 5. Технологія CSS.
 • Тема 6. Каскад. Пріоритетність. Успадкування.
 • Тема 7. Нормалізація стилів.
 • Тема 8. Робота з кольором: rgb, hex, hsl. Прозорість.
 • Тема 9. Робота з текстом. Google Fonts
 • Тема 10. Photoshop для верстальника.
 • Тема 11. Потік документу
 • Тема 12. Блокова модель документу
 • Тема 13. Псевдокласи
 • Тема 14. Псевдоелементи
 • Тема 15. Обтікання елементів
 • Тема 16. Позиціонування елементів
 • Тема 17. Багатошаровість інтерфейсу
 • Тема 18. Фон. Градієнти
 • Тема 19. Оформлення декоративних елементів
 • Тема 20. Технологія Flexbox
 • Тема 21. Трансформації, переходи, анімація
 • Тема 22. Форми
 • Тема 23. Доступність (a11y)
 • Тема 24. Медіаправа
 • Тема 25. Адаптивна і респонсівна верстка
 • Тема 26. Mobile-first CSS
 • Тема 27. Retina. Адаптивна растрова графіка
 • Тема 28. Векторна графіка. SVG
 • Тема 29. Методології верстки. BEM
 • Тема 30. Кросбраузерність
 • Тема 31. Налаштування верстки
 • Тема 32. Pixel perfect верстка
 • Тема 33. Введення в автоматизацію
 • Тема 34. Оптимізація ресурсів
 • Тема 35. Препроцесори: SASS
 • Тема 36. Семантичні сітки

Розділ 2. Soft Skills

 • Тема 1. Основи Scrum і Agile Manifesto: основні принципи гнучких методологій розробки програмного забезпечення
 • Тема 2. Тема 2. UX: Основи User Experience для розробників, складання профіля користувача, ефективна робота з макетами і інтерфейсами
 • Тема 3. Індивідуальний план розвитку.

Розділ 3. Кар’єрний коучинг

Тема 1. Ідеальне CV

Як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.

Тема 2. ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ

Де потрібно шукати вакансії, сайти з працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати Linkedin і нетворкінг для отримання роботи мрії.

Тема 3. Підготовка До ІНТЕРВ'Ю

Що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю.

ОПИC ПРОГРАМИ FE ADVANCED

Розділ 1. Java Script

 • Тема 1. Консоль. Змінні. Оператори
 • Тема 2. Інструкції та вирази.
 • Тема 3. Числа і Рядки.
 • Тема 4. Булі. Логічні оператори.
 • Тема 5. Розгалуження.
 • Тема 6. Debugging.
 • Тема 7. Масиви.
 • Тема 8. Цикли
 • Тема 9. Функції. Стрілочні функції.
 • Тема 10. Поняття callback-функції.
 • Тема 11. Замикання.
 • Тема 12. Рекурсія
 • Тема 13. Об'єкти
 • Тема 14. Контекст виконання. Створення об'єкта через new.
 • Тема 15. Декларативне і імперативне програмування.
 • Тема 16. Функціональні методи масивів
 • Тема 17. Основи ООП. Прототипи
 • Тема 18. ES6 класи
 • Тема 19. Document Object Model
 • Тема 20. Browser Object Model. Feature detection
 • Тема 21. Geolocation. Google Maps
 • Тема 22. Події. Об'єкт event. Делегування подій
 • Тема 23. Події клавіатури, миші, форм
 • Тема 24. Throttling and debouncing
 • Тема 25. Робота з вікном. JavaScript анімація
 • Тема 26. Асинхронний JavaScript
 • Тема 27. setTimeout и setInterval.
 • Тема 28. Date
 • Тема 29. Promise API
 • Тема 30. Основи протоколів передачі даних
 • Тема 31. JSON.
 • Тема 32. AJAX. XHR
 • Тема 33. Fetch API
 • Тема 34. Cookies. Web Storage. IndexedDB
 • Тема 35. Шаблонізація.
 • Тема 36. Регулярні вирази
 • Тема 37. NodeJS. npm. Gulp
 • Тема 38. Webpack
 • Тема 39. Теманість програми.
 • Тема 40. CommonJS модулі. ES6 модулі
 • Тема 41. Архітектура додатків

Розділ 2. Soft Skills

 • Тема 1. Scrum і Agile Manifesto: основні принципи гнучких методологій розробки програмного забезпечення
 • Тема 2. Ролі в Scrum-команді: розподіл обов'язків і функцій
 • Тема 3: Планування в командах розробників: визначення вимог і обсягів трудовитрат
 • Тема 4. Розробка прототипу продукту. Створення MVP як перший крок до реалізації успішного проекту

Розділ 3. Кар’єрний коучинг

Тема 1. Ідеальне CV

Як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.

Тема 2. ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ

Де потрібно шукати вакансії, сайти з працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати Linkedin і нетворкінг для отримання роботи мрії.

Тема 3. Підготовка До ІНТЕРВ'Ю

Що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю.

ОПИС ПРОГРАМИ “Quality Assurance”

Розділ 1. Tехнічні навички

Тема 1 - Введення в Тестування ПЗ

 • Опис курсу
 • Методології розробки ПЗ. Ітеративні.
 • SDLC і місце тестування в ньому
 • Методології розробки ПЗ. Гнучкі. (Agile).

Тема 2 - Технічні навички для робіт QA Engineer.

 • Робота ОС
 • Робота СУБД і мова SQL
 • Робота WEB додатків: їх типи і відмінності
 • Робота комп'ютерних мереж
 • Робота з інструментами віртуалізації

Тема 3 - Тестування програмного забезпечення: «Методи», «Види» і «Техніки»

 • Тестування ПЗ: його цілі і принципи
 • Підходи до тестування ПЗ «Стратегії», «Методи» і «Види»
 • Техніки тестування ПЗ: «Аналіз вимог», «Артефакти тестування» і «Тест дизайн» («Equivalence Class Testing», «Boundary Value Testing», «Cause/Effect», «Decision Table Testing», «State-Transition Testing», «Pairwise Testing», «Use Case Testing», «Артефакти тестування», «Matrix traceability», «Test plan», «Test Suite», «Test case», «Checklist»)

Тема 4 - Автоматизоване тестування ПЗ: основні цілі та інструменти (Selenium IDE, Selenium WebDriver + (Java+ Eclipse), Advance Rest Clien, Soap UI, Jmeter)

Тема 5 - Практика з тестування ПЗ і робота з інструментами тестування

 • Ручне тестування Desktop додатків, робота з Jira і TestLink
 • Ручне тестування WEB додатків, робота з Jira і TestLink
 • Автоматизоване тестування WEB-service додатків, робота з SoapUI
 • Тестування навантаження WEB додатків, робота з Jmeter
 • Практична підготовка до співбесіди і виконання контрольних завдань
 • Фінальний екзамен

Розділ 2. Soft Skills

I. SELF-BUILDING Загальні цілі вебінарів: сформувати навички самоменеджменту і, як наслідок, підвищити особисту ефективність учасників тренінгу.

Фундаментальні основи особистої ефективності
Навичка 1: проактивность.
Навичка 2: мислення в стилі «виграв / виграв»
Навичка 3: вміння слухати і чути
Навичка 4: «загострювання пили»

ІІ. TIME MANAGEMENT
Філософія тайм-менеджменту
Цілепокладання і планування
Гнучкість і самоконтроль
Поглиначі часу

III. EFFECTIVE COMMUNICATION, ОНЛАЙН ПРОДАЖУ
Основні принципи ефективних клієнтоорієнтованих комунікацій
Стратегія переговорів
Створення атмосфери довіри між виконавцем і замовником. Позитивне перше враження
Виявлення потреб клієнта
Ефективна презентація рішення \ продукту
Робота з запереченнями і сумнівами клієнта
Завершення комунікативного процесу

Розділ 3. Кар’єрний коучинг

Ідеальне CV. Як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.

Як знайти роботу. Де потрібно шукати вакансії, сайти працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати Linkedin і нетворкінг для отримання роботи мрії.

Підготовка до інтерв'ю. Що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю прямо на нашому занятті.

Як працювати на фрілансі (Upwork.com). Фрілансер-практик навчить як правильно заповнювати профіль на фріланс-біржі Upwork, знаходити правильні замовлення, правильно писати заявки, щоб вам відповідали. Вже на курсі ви отримаєте свій перший замовлення (швидше за все за рейтинг, ну а може бути і відразу за гроші).

ОПИС ПРОГРАМИ “Go Java Online”

Розділ 1. Java Core

ТЕМА 1: Змінні

ТЕМА 2: Типи даних

ТЕМА 3: Оператори та вирази

ТЕМА 4: Цикли та масиви

ТЕМА 5: Оператори умовного переходу

ТЕМА 6: Об'єктно-орієнтоване програмування

ТЕМА 7: Класи, методи, інтерфейси

ТЕМА 8: Дебаг та виключення

ТЕМА 9: Запис в файл і читання з файлу

ТЕМА 10: String - основи обробки тексту

ТЕМА 11: Коллекції

ТЕМА 12: Generics

Розділ 2. Java Enterprise

Тема 1. Вивчення реляційних баз даних, мови запитів SQL і СУБД (MySQL / PostgreSQL).

Тема 2. Вивчення технології JDBC

Тема 3. Вивчення проблеми взаємодії об'єктної і реляційної моделі і як ORM допомагає нам їх вирішувати на прикладі Hibernate

Тема 4. Принципи DI IoC і Spring Framework

Тема 5. Вивчення фреймворка для збірки проектів Maven (життєвий цикл, архітип і т.д.)

Тема 6. Вивчення принципів тестування з використанням Junit і Mockito

Тема 7. Вивчення принципів контролю версій і безперервної інтеграції на прикладі Git і 1 тиждень Travis

Тема 8. Створення фінального веб проекту з використанням таких технологій, як Spring, Hibernate, MySQL / PostgreSQL, Junit, Log4J, Maven, Git.

Додаткові теми:

Тема 1. Протокол HTTP (статуси, використання і т.д.)

Тема 2. Поняття сервлетів і їх використання.

Тема 3. Мультипотоковість

Тема 4. REST

Розділ 3. Soft Skills

Блок 1: Особиста ефективність

Блок 2: Тайм-менеджмент

Блок 3: Ефективна комунікація

Розділ 4. Кар’єрний коучинг

ТЕМА 1: Ідеальне CV.

ТЕМА 2: Як знайти роботу.

ТЕМА 3: Підготовка до інтерв'ю.

ТЕМА 4: Як працювати на фрілансі (Upwork.com).

ОПИС ПРОГРАМИ “GoUX”

БЛОК 1. Introduction
Тиждень 1
Введення в User Experience.

 • Human-Centered Design
 • UX - поняття, сфера та основна термінологія
 • Що таке UX на практиці. Web studio / digital studio / IT company.
 • UX рішення - бізнес рішення

Тиждень 2
UX research. Аналіз бізнесу, аналіз аудиторії, аналіз ринку

 • Інтерв'ювання бізнесу. Briefing. Що потрібно знати про бізнс?
 • Формування концепції проекту. Визначення бізнес-вимог.
 • Аналіз і сегментація цільової аудиторії. Інтерв'ювання ЦА.
 • Аналіз ринку.
 • Загальні дані, необхідні для аналізу поведінки користувачів.
 • Питання до замовника, отримання даних від бізнесу.
 • Огляд сучасних систем аналітики і статистики для Web & Mobile.

Тиждень 3
Дослідження користувачів

 • Пошук цільової аудиторії.
 • Планування інтерв'ю. Систематизація результатів.
 • Розробка профілів
 • Personas. Flows. Scenarios. Context. Storyboards.
 • Карта емпатії (методика дизайн-мислення)
 • Insights. Інтерпретація даних досліджень.
 • Від гіпотез до концептів, виведених на підставі отриманих знань

БЛОК 2. Формування структури та інструментарію проекту
Тиждень 1.
UX Architecture

 • Основні елементи призначеного для користувача інтерфейсу
 • User story. Розробка користувальницьких сценаріїв. Storytelling
 • Customer journey map. Картування користувальницьких подорожей
 • Information Architecture (IA)
 • Navigation Architecture. Види навігації (глобальна, локальна, контекстна) і основні патерни їх застосування
 • Paper sketch technique

Тиждень 2.
Техніки, технології та інструменти для проектування / прототипирования

 • Перетворення потреб бізнесу і користувачів в інтерфейс.
 • Sketching
 • Wireframing
 • Prototyping
 • Redlines. MVP
 • Web Tools
 • Balsamiq Mockups
 • UX pin
 • Axure
 • Adaptive & Responsive Design. Зробити правильний вибір.

Тиждень 3.
Оцінка якості та презентація продукту

 • Загальні принципи візуалізації контенту
 • Оцінка ефективності интерфейсного рішення.
 • Сценарії тестування
 • Як побудувати переконливу презентацію.
 • Usability-тестування
 • A / B Testing. Тестування рішень на ЦА

БЛОК 3. Все, крім UX
Тиждень 1.

 • UI дизайн
 • Основи графічного дизайну.
 • Колористика, Темані сітки, гештальт принципи в дизайні.
 • Гайдлайни, консистентность, перевикористання елементів
 • UI for web & mobile. Особливості для iOS & Android
 • Правила роботи з шарами, текстами та іншими інструментами в графіку

Тиждень 2.
Додаткові навички

 • SEO - комплекс заходів по просуванню проекту в пошукових системах
 • Статистика сайту. Показники відмов і відсоток виходів. Як вимірювати і сприймати конверсію. Юзеркейси.
 • Основи Front End розробки. HTML / CSS, Javascript
 • Основи Back end. Основні фреймворки.
 • Передача UX рішення для реалізації розробникам.

Тиждень 3.
Підвищення вартості своїх послуг

 • Що далі? Кар'єра UX фахівця.
 • Куди влаштовуватися на роботу. Фріланс-біржі.
 • Як влаштовуватися на роботу. Behance, Dribbble, портфоліо.
 • Перспективи на новому місці. Комунікація з менеджерами проектів.
 • Системи ведення проектів, взаємодія з командою: Trello, Jira *, Git for Designers

ОПИС ПРОГРАМИ “GoAndroid App”

Розділ 1. Java Core

ТЕМА 1: Змінні

ТЕМА 2: Типи даних

ТЕМА 3: Оператори та вирази

ТЕМА 4: Цикли та массиви

ТЕМА 5: Операторы умовного переходу

ТЕМА 6: Об'єктно-орієнтоване програмування

ТЕМА 7: Класи, методи, інтерфейси

ТЕМА 8: Дебаг та виключення

ТЕМА 9: Запис в файл і читання з файлу

ТЕМА 10: String - основи обробки тексту

ТЕМА 11: Коллекції

ТЕМА 12: Generics

Розділ 2. Android Core

ТЕМА 1: Структура Android-системи

ТЕМА 2: JDK, JRE, JVM

ТЕМА 3: Davlik VM

ТЕМА 4: XML

ТЕМА 5: AndroidManifest.xml

ТЕМА 6: Layouts, Gravity

ТЕМА 7: Size, margin\padding, weights

ТЕМА 8: Динамiчне додавання елементiв

ТЕМА 9: Context, Activity, Intent

ТЕМА 10: Pending intents

ТЕМА 11: Переход на другой экран

ТЕМА 12: Autoboxing

ТЕМА 13: Upcasting and outcasting

ТЕМА 14: ActionBar

ТЕМА 15: Menus Concept

ТЕМА 16: Fragments

Розділ 3. Soft Skills

Блок 1: Особиста ефективність

Блок 2: Тайм-менеджмент

Блок 3: Ефективна комунікація

Розділ 4. Кар’єрний коучинг

ТЕМА 1: Ідеальне CV.

ТЕМА 2: Як знайти роботу.

ТЕМА 3: Підготовка до інтерв'ю.

ТЕМА 4: Як працювати на фрілансі (Upwork.com).

ОПИС ПРОГРАМИ “iOS”

Розділ 1. Введення в iOS розробку

 • Розробка додатку
 • Введення в Xcode
 • Таблиця ViewController і панель навігації

Розділ 2. iOS додатки

 • Життєвий цикл іOS додатків
 • NavigationController, StatusBar
 • Комірки

Розділ 3. Інтерфейси в iOS

 • iOS інтерфейси в в Xcode IB
 • Views, Autolayout
 • Панель пошуку і Сегмент контроль

Розділ 4. Системні додатки iOS

 • Взаємодія системних додатків iOS
 • Панель пошуку та панель вкладок
 • Перегляд зображень

Розділ 5. Накопичувачі даних на iOS

 • Локальні накопичувачі
 • Перегляд колекцій
 • CoreData, SQLite

Розділ 6. iOS Web API

 • Взаємодія iOS Web API
 • ScrollView, TextView
 • WebView and AlertView

Розділ 7. Багатопотоковість в iOS

 • Багатопотоковість та асинхронні запити
 • PageControl
 • Лист дій та перегляд активності

Розділ 8. Фреймворки iOS

 • Фреймворки iOS та управління залежностями
 • MapKit. Google Maps SDK
 • Слайдер і перемикач

Розділ 9. Реліз iOS додатку

 • Реліз і підписання додатку
 • Текстове поле
 • Інтеграція з соціальними мережами

Розділ 10. iOS App Store

 • iOS App Store та підключення в iTunes
 • Панель інструментів і збірник
 • Допоміжний екран та інші об’єкти Ui управління

ОПИС ПРОГРАМИ “Go Start Online”

Розділ 1. Комп’ютерна грамотність

 1. Технічна складова комп’ютера
 2. Операційні системи OS
 3. Вирішення проблем (Безпека комп’ютера, антивіруси)
 4. Internet
 5. Google сервіси
 6. MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 7. Інтернет магазини
 8. Skype та інші месенджери
 9. Соціальні мережі
 10. Мобільні девайси (iOS, Android)
 11. Корисні додатки

Розділ 2.Go IT

 1. Введення в апаратне та програмне забезпечення (hardware and software).
 2. Віртуальні машини. VMWare, VirtualBox. Встановлення операційних систем
 3. Операційні системи.
 4. Робота з інтернет браузерами з точки зору розробника ПЗ
 5. Мережеві технології. Поняття клієнт-сервер архітектури
 6. Введення WEB, протоколи інтернету, HTTP, клієнт, WEB-додатки, HTTP-сервер.
 7. Бази даних, СУБД
 8. Бази даних. Основи програмування на SQL
 9. Основи безпеки при розробці та тестуванні ПЗ
 10. Поняття інтерфейсу у сучасних додатках. Значимість FE розробника. За що відповідає FE?
 11. Базові знання веб-розробника. Основи програмування на HTML, CSS
 12. Що таке фреймворк, відомі JavaScript фреймворки.
 13. JavaScript
 14. Робота з XML та JSON
 15. Поняття QA в розробці ПЗ. За що відповідає QA?
 16. Види тестування. Призначення кожного виду.
 17. Як організований процес тестування. Взаємодія з розробниками, PM-ми та іншими учасниками процесу розробки ПЗ .
 18. Атрибути процесу тестування. Use cases, test cases, test report та ін.
 19. Особливості тестування FE, BE, мобільних додатків, десктоп додатків
 20. Поняття TDD
 21. Значимість Backend Dev в разробці ПЗ. За що відповідає Backend Dev?
 22. Що таке фреймворк, розповсюджені Java фреймворки.
 23. Керуючі структури: if, for, while, switch.
 24. Основні алгоритми (сортування, пошук шляхів).
 25. Використання колекцій даних: список, хеш, сет, стек, дерева, etc.
 26. Робота з файлами.
 27. Основи ООП: класи, конструктори, властивості, модифікатори доступу.
 28. Просунуте ООП: наслідування, поліморфизм, відносини між класами.

Розділ 3. Soft Skills

ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • Фундаментальні основи особистої ефективності
 • Навичка 1: проактивность.
 • Навичка 2: мислення в стилі «виграв / виграв»
 • Навичка 3: вміння слухати і чути
 • Навичка 4: «загострення пили»

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

 • Філософія тайм-менеджменту
 • Встановлення цілей і планування
 • Гнучкість і самоконтроль
 • Поглиначі часу

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ

 • Основні принципи ефективних клієнтоорієнтованих комунікацій
 • Стратегія переговорів
 • Створення атмосфери довіри між виконавцем і замовником. Позитивне перше враження
 • Виявлення потреб клієнта
 • Ефективна презентація рішення \ продукту
 • Робота з запереченнями і сумнівами клієнта
 • Завершення комунікативного процесу

Опис програми Bootcamp Upscale Academy

HTML

 1. Введение во frontend
 2. Обзор средств разработки
 3. Язык разметки HTML
 4. Инструменты веб-разработчика Chrome

CSS

 1. Понятие классов и идентификаторов
 2. Работа со шрифтами
 3. Системы контроля версий. CVS. Git
 4. Adobe Photoshop для верстальщика
 5. Блочная верстка, div.
 6. Позиционирование элементов в HTML5: position, float
 7. Псевдоклассы и псевдоэлементы
 8. HTML5. Семантическая верстка
 9. Адаптивная верстка. Подходы к адаптивной верстке
 10. Graceful Degradation, progressive enhancement
 11. Frameworks: Materialize, Bootstrap
 12. Анимация CSS3
 13. Методология БЭМ
 14. Кроссбраузерность. Работа с ретина дисплеем
 15. Препроцессоры

JS

 1. Консоль. Переменные
 2. Операторы. Строки
 3. Були. Логические операторы
 4. Ветвления
 5. Массивы. Циклы
 6. Функции
 7. Стрелочные функции
 8. Понятие callback-функции
 9. Объекты
 10. Цикл for-of
 11. Передача по ссылке и по значению
 12. Контекст исполнения. Chaining
 13. DOM. Оптимизация работы с DOM
 14. События. Объект event
 15. Шаблонизация
 16. REST. API
 17. JSON. AJAX
 18. Promise API
 19. Fetch API
 20. Кроссдоменные запросы
 21. Регулярные выражения. Валидация форм
 22. Прототипы
 23. Введение в автоматизацию
 24. Gulp.
 25. ES6 классы
 26. Тип данных Symbol
 27. Библиотеки LoDash и JQuery
 28. Теманость приложения. Webpack
 29. Паттерны программирования
 30. Производительность приложения

React

 1. Обзор фреймворков
 2. Основы работы с react
 3. Развертывание приложения на react
 4. Компоненты
 5. JSX
 6. Жизненный цикл компонент
 7. Props
 8. Prototype
 9. Состояние компонент и события в React
 10. State
 11. Starter Kit
 12. Create React App
 13. Node modules
 14. Рефакторинг проетка
 15. React-Router
 16. Redux
 17. Data Flow in Redux
 18. Actions, Reducers
 19. Деплой проекта

Node.js

 1. Технология клиент-сервер. Процесс загрузки сайта
 2. Обзор Node.js. Область применения, возможности, особенности
 3. Установка и предварительная настройка Node.js
 4. NPM
 5. Теманая структура Node.js. Встроенные модули. Подключение модулей, получение справки о модулях
 6. Создание собственного модуля.
 7. Организация кода в Node.js.
 8. Методики асинхронного программирования.
 9. Порядок выполнения асинхронного кода.
 10. Работа с файловой системой. Тема fs.
 11. Формат JSON. Работа с JSON файлов.
 12. Создание Web-сервера на основе Node.js.
 13. Сохранение данных в глобальной переменной.
 14. Nodemon, мониторинг изменений в файлах Node.js.
 15. Роутинг
 16. Создание SPA на основе NodeJS
 17. Прямой доступ к файлам. Переменная path
 18. Архитектура REST. RESTful API
 19. Запросы GET, POST.
 20. Загрузка файлов на сервер в Node.js.
 21. Препроцессор Pug. Установка и интеграция. Синтаксис Pug.
 22. AJAX
 23. Особенности асинхронных запросов.
 24. Логика построения приложений с использованием AJAX
 25. Отправка email с помощью Node.js.
 26. Базы данных. Реляционные и нереляционные базы данных
 27. MongoDB. Структура базы данных. Коллекции. Создание коллекций. Создание, удаление, выборка и обновление записей. Node.js и работа с базой данных MongoDB
 28. Фреймворк Express
 29. Построение приложения с использованием Node.js, Express, MongoDB.
 30. Node.js работа с датами и временем
 31. Сессии, работа с сессиями. Cookie
 32. Выгрузка сайта на сервер. Работа с Heroku.

Опис програми "FullStack розробка"

Розділ 1. HTML, CSS.

 • Тема 1. Системи контролю версій. Основи роботи з Git і GitHub.
 • Тема 2. Мова розмітки, HTML. Стандарт HTML5.
 • Тема 3. Поняття семантичної верстки. Валідація.
 • Тема 4. Інструменти веб-розробника: Chrome DevTools.
 • Тема 5. Технологія CSS.
 • Тема 6. Каскад. Пріоритетність. Успадкування.
 • Тема 7. Нормалізація стилів.
 • Тема 8. Робота з кольором: rgb, hex, hsl. Прозорість.
 • Тема 9. Робота з текстом. Google Fonts
 • Тема 10. Photoshop для верстальника.
 • Тема 11. Потік документу
 • Тема 12. Блокова модель документу
 • Тема 13. Псевдокласи
 • Тема 14. Псевдоелементи
 • Тема 15. Обтікання елементів
 • Тема 16. Позиціонування елементів
 • Тема 17. Багатошаровість інтерфейсу
 • Тема 18. Фон. Градієнти
 • Тема 19. Оформлення декоративних елементів
 • Тема 20. Технологія Flexbox
 • Тема 21. Трансформації, переходи, анімація
 • Тема 22. Форми
 • Тема 23. Доступність (a11y)
 • Тема 24. Медіаправа
 • Тема 25. Адаптивна і респонсівна верстка
 • Тема 26. Mobile-first CSS
 • Тема 27. Retina. Адаптивна растрова графіка
 • Тема 28. Векторна графіка. SVG
 • Тема 29. Методології верстки. BEM
 • Тема 30. Кросбраузерність
 • Тема 31. Налаштування верстки
 • Тема 32. Pixel perfect верстка
 • Тема 33. Введення в автоматизацію
 • Тема 34. Оптимізація ресурсів
 • Тема 35. Препроцесори: SASS
 • Тема 36. Семантичні сітки

Розділ 2. Soft Skills

 • Тема 1. Основи Scrum і Agile Manifesto: основні принципи гнучких методологій розробки програмного забезпечення
 • Тема 2. Тема 2. UX: Основи User Experience для розробників, складання профіля користувача, ефективна робота з макетами і інтерфейсами
 • Тема 3. Індивідуальний план розвитку.

Розділ 3. Кар’єрний коучинг

Тема 1. Ідеальне CV

Як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.

Тема 2. ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ

Де потрібно шукати вакансії, сайти з працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати Linkedin і нетворкінг для отримання роботи мрії.

Тема 3. Підготовка До ІНТЕРВ'Ю

Що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю.

Розділ 4. Java Script

 • Тема 1. Консоль. Змінні. Оператори
 • Тема 2. Інструкції та вирази.
 • Тема 3. Числа і Рядки.
 • Тема 4. Булі. Логічні оператори.
 • Тема 5. Розгалуження.
 • Тема 6. Debugging.
 • Тема 7. Масиви.
 • Тема 8. Цикли
 • Тема 9. Функції. Стрілочні функції.
 • Тема 10. Поняття callback-функції.
 • Тема 11. Замикання.
 • Тема 12. Рекурсія
 • Тема 13. Об'єкти
 • Тема 14. Контекст виконання. Створення об'єкта через new.
 • Тема 15. Декларативне і імперативне програмування.
 • Тема 16. Функціональні методи масивів
 • Тема 17. Основи ООП. Прототипи
 • Тема 18. ES6 класи
 • Тема 19. Document Object Model
 • Тема 20. Browser Object Model. Feature detection
 • Тема 21. Geolocation. Google Maps
 • Тема 22. Події. Об'єкт event. Делегування подій
 • Тема 23. Події клавіатури, миші, форм
 • Тема 24. Throttling and debouncing
 • Тема 25. Робота з вікном. JavaScript анімація
 • Тема 26. Асинхронний JavaScript
 • Тема 27. setTimeout и setInterval.
 • Тема 28. Date
 • Тема 29. Promise API
 • Тема 30. Основи протоколів передачі даних
 • Тема 31. JSON.
 • Тема 32. AJAX. XHR
 • Тема 33. Fetch API
 • Тема 34. Cookies. Web Storage. IndexedDB
 • Тема 35. Шаблонізація.
 • Тема 36. Регулярні вирази
 • Тема 37. NodeJS. npm. Gulp
 • Тема 38. Webpack
 • Тема 39. Теманість програми.
 • Тема 40. CommonJS модулі. ES6 модулі
 • Тема 41. Архітектура додатків

Розділ 5. React

 • Тема 1. Знайомство з React
 • Тема 2. Virtual DOM. JSX
 • Тема 3: Props і PropTypes
 • Тема 4. Колекції і ключі
 • Тема 5. Стилізація React-компонентів
 • Тема 6. Context
 • Тема 7: Композиція компонентів
 • Тема 8. Синтетичні івенти React
 • Тема 9. Стан компонентів
 • Тема 10. DOM і Refs
 • Тема 11: Життєвий цикл компонентів
 • Тема 12. Динамічні дані
 • Тема 13. React Transitions
 • Тема 14. React Patterns
 • Тема 15: Використання сторонніх бібліотек і компонентів
 • Тема 16. Функціональний підхід до управління даними. Redux
 • Тема 17. Асинхронний Redux: thunk і redux-saga
 • Тема 18. Redux Form
 • Тема 19: Прошарки абстракції додатку. Використання селекторів
 • Тема 20. Абстрагування структури стану. Нормалізація
 • Тема 21. Навігація у додатку. react-router
 • Тема 22. Проектування структури додатка
 • Тема 23: React Router і Redux
 • Тема 24. Авторизація та Guards
 • Тема 25. Code Splitting
 • Тема 26: Тестування React-додатку
 • Тема 27. Деплой додатків

Розділ 6. Node JS

 • Тема 1. Огляд Node.js. Область застосування, можливості, особливості
 • Тема 2. Встановлення і попереднє налаштування Node.js. NPM
 • Тема 3: Темана структура Node.js
 • Тема 4. Організація коду в Node.js
 • Тема 5. Об'єкт global
 • Тема 6. Робота з файловою системою. Тема fs
 • Тема 7: Створення Web-сервера на основі Node.js
 • Тема 8. Nodemon, моніторинг змін у файлах Node.js
 • Тема 9. Роутинг. Створення SPA на основі NodeJS
 • Тема 10. Прямий доступ до файлів. Змінна path
 • Тема 11: Архітектура REST. RESTful API
 • Тема 12. Запити GET, POST.
 • Тема 13. Завантаження файлів на сервер в Node.js
 • Тема 14. Бази даних. Реляційні і нереляційні бази даних
 • Тема 15: MongoDB. Структура бази даних. Колекції
 • Тема 16. Фреймворк Express
 • Тема 17. Побудова додатку з використанням Node.js, Express, MongoDB
 • Тема 18. Сесії, робота з сесіями. Cookie
 • Тема 19: Деплой сайту на сервер. Heroku

Опис програми "Project Management"

Розділ 1. Agile Project Management

 • Тема 1. Поняття «Проект». Характеристики та компетенції успішного управлінця проектами.
 • Тема 2. Розбір методологій розробки програмного забезпечення.
 • Тема 3. Гнучкі методології розробки.
 • Тема 4. Порівняння методологій Scrum, XP, Kanban.
 • Тема 5. Ініціація IT-проекту, застосування шаблону створення цінності (Value Proposition Canvas).
 • Тема 6. Поняття «User Experience». Створення Customer Journey Map та User Story Mapping.
 • Тема 7. Робота з вимогами до IT-продукту. Створення Product backlog, декомпозиція вимог.
 • Тема 8. Робота з командою. Пошук та відбір A-players, мотивація knowledge workers.
 • Тема 9. Розбір сучасних концепцій лідерства.
 • Тема 10. Ключові метрики IT-проекту.
 • Тема 11. Проведення ефективних нарад.

Розділ 2. Soft Skills

 • Тема 1. Основи Scrum і Agile Manifesto: основні принципи гнучких методологій розробки програмного забезпечення.
 • Тема 2. UX: основи User Experience для розробників, складання профіля користувача, ефективна робота з макетами і інтерфейсами.
 • Тема 3. Індивідуальний план розвитку.

Розділ 3. Кар’єрний коучинг

 • Тема 1. Ідеальне CV: як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.
 • Тема 2. Як знайти роботу: де потрібно шукати вакансії, сайти з працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати LinkedIn і нетворкінг для отримання роботи мрії.
 • Тема 3. Підготовка до iнтерв'ю: що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю.

Договор о предоставлении учебно-образовательных услуг № ____

г. Киев «___»__________ 2017 года

________________________________________________________, действующего на основании выписки из государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, (далее именуется - «Исполнитель») предлагает Заказчику заключить договор о предоставлении образовательных услуг на условиях, указанных ниже.

Настоящий Договор является договором присоединения и, согласно ст. 634 Гражданского кодекса Украины, его условия устанавливаются Исполнителем.

1. СРОКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. С целью однозначной трактовки термины, приведенные ниже, используются в следующем значении:

1.1.1. Сервис - онлайн-сервис для обучения, размещенный в сети Интернет по адресу https://app.schoology.com, на котором размещаются комплекс учебно-образовательных материалов, курсы профессиональных преподавателей, теоретические и практические занятия и другие информационные ресурсы, используемые Исполнителем и предоставляются Заказчику в целях выполнения условий настоящего Договора.

1.1.2. Услуги - учебно-образовательные услуги, включающие следующее:

1) обеспечение Заказчика возможностью пользования Сервисом с размещенными на нем материалами течение периода, за который была осуществлена оплата в соответствии с условиями настоящего Договора;

2) работу с обращениями Заказчика о возможных ошибках в функционировании Сервиса;

3) консультирование Заказчика по вопросам о возможностях Сервиса и работе с ним;

4) консультирование Заказчика по отдельным вопросам использования информационных ресурсов, размещенных на Сервисе, в режиме оффлайн по договоренности Сторон.

1.1.3. Заказчик - Пользователь, оплативший услуги по настоящему Договору или по поручению которого произведена оплата по договору третьим лицом.

1.1.4. Исполнитель и Заказчик вместе именуются Стороны.

1.2. Стороны утверждают, что они наделены достаточным уровнем дееспособности для заключения настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику услуги Сервиса, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Все информационные ресурсы, указанные на Сервисе, является интеллектуальной собственностью Исполнителя и / или его контрагентов - третьих лиц. Заказчику запрещается осуществлять копирования материалов, которые используются во время учебно-образовательного курса, и осуществлять их распространение без разрешения Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с Договором.

3.1.2. При оказании услуг по Договору обеспечить возможность доступа Заказчика к функциональным возможностям Сервиса через клиентский веб-интерфейс с использованием логинов и паролей Заказчика, при этом Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности использования Заказчиком функциональных возможностей Сервиса по причинам, не зависящим от Исполнителя.

3.1.3. Вернуть средства Заказчику в течение 14 календарных дней в размере 90% в случае, если Заказчик сообщит Исполнителя в течение двух недель с даты начала предоставления услуг о том, что услуги не соответствуют установленным требованиям и условиям Договора. Заказчик должен направить на электронный адрес, указанный в п.11. настоящего Договора собственноручно написанное заявление.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Временно приостановить предоставление Заказчику услуг по техническим или другие причины, мешающие предоставлению услуг, на время ликвидации таких причин, по соответствующим продлением срока предоставления услуг.

3.2.2. Приостановить предоставление Услуг и / или расторгнуть Договор в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств и / или гарантий, определенных настоящим Договором.

3.2.3. Изменить стоимость услуг в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты.

3.2.4. Изменить стоимость курса в случае изменения объема предоставляемых услуг (срока доступа к Сервису, количества часов доступа размещения новых информационных ресурсов на Сервисе и др.)

3.2.5. Использовать на Сервисе информацию о Заказчика для ознакомления включая фото, информацией о трудоустройстве.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Заказчик обязуется оплачивать Услуги в порядке и сроки, определенные в договоре.

3.3.2. Заказчик не имеет права передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне.

3.3.3. Не нарушать имущественных и личных неимущественных прав Исполнителя.

3.3.4. Не публиковать и не распространять информацию о Исполнителя, которая может повредить имущественным и / или неимущественным правам Исполнителя в течение трех лет с момента начала получения услуг.

3.3.5. В случае повреждения Заказчиком компьютерного оборудования или иного имущества Исполнителя, Заказчик возмещает полную стоимость ремонта (восстановления, замены, приобретение нового) соответствующего компьютерного оборудования или иного имущества на основании выставленного счета Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать у Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и работы Сервиса.

3.5. Услуги считаются оказанными в полном объеме в последний день срока предоставления услуги, определенный в договоре.

3.6. О выявленных недостатках при предоставлении Услуги Заказчик вправе заявить Исполнителю в течение 3-х дней с момента выявления соответствующего недостатка, но не позднее дня окончания срока предоставления услуги.

3.7. В случае, если заказчик не заявлено о недостатках предоставленной услуги в течение срока, предусмотренного п. 3.5 настоящего Договора, Услуга считается предоставленной надлежащим образом в полном объеме.

4. СПОСОБЫ СВЯЗИ

4.1. Стороны будут осуществлять все необходимые действия по поддержанию необходимого оперативной связи (телефон, факс, электронная почта, курьер и т.д.) по реквизитам, которые Исполнитель отметил в Договоре, и по реквизитам, которые Пользователь указал при регистрации.

4.2. В случае изменения реквизитов (адрес, номера телефонов, факсов, банковских счетов и т.д.), Сторона уведомляет об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления таких изменений.

5. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТА

5.1. Фамилия имя отчество Заказчика ___________________________

5.2. Дата начала и окончания оказания услуг: с _________ года по __________ года.

5.3. Стоимость услуг составляет _____ грн.

5.4. Заказчик обязуется произвести оплату Услуги в пользу Исполнителя на основании Договора.

5.5. В случае изменения объема услуг стоимость предоставленных услуг соглашается путем направления в адрес Заказчика письма с указанием измененной стоимости услуг.

5.6. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на банковский счет Исполнителя, указанный в реквизитах.

5.7. Оплата услуг Договора осуществляется не позднее чем за 1 день до даты начала предоставления услуг, определенной п.5.2 настоящего Договора.

5.8. Обязанность оплаты Заказчиком услуг считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона не несет ответственность за нарушение условий Договора, если такое нарушение произошло не по его вине.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания настоящего Договора. К обстоятельствам форс-мажор относятся: стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства Украины, решение директивных органов, объявление войны, начало боевых действий, блокада, эмбарго, международные санкции. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 72 часов с момента их возникновения и документального подтверждения уведомить другую Сторону о таких фактах и указать ориентировочный срок действия таких форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово-промышленной палаты Украины по месту возникновения таких обстоятельств или по месту нахождения Стороны ссылается на следующие обстоятельства. При наличии обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на срок существования обстоятельств форс-мажора.

6.3. В случае нарушения Заказчиком пункта 3.3.4. настоящего Договора и игнорирование обращений Исполнителя о прекращении нарушения данного пункта, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. и обязуется немедленно совершить действия по удалению такой информации.

7. ГАРАНТИИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель отказывается от предоставления каких-либо гарантий и условий в отношении соответствия услуг конкретным целям 7.1. Исполнитель отказывается от предоставления любых гарантий и условий в отношении соответствия услуг конкретным целям Заказчика.

7.2. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его расторжения / прекращения Исполнитель обязан соблюдать условия конфиденциальности по отношению к персональным данным Заказчика.

7.3. Стороны обязаны не использовать и / или не разглашать конфиденциальную информацию в любой форме, а также не разрешать доступ к такой информации со стороны третьих лиц без письменного разрешения соответствующей стороны.

7.4. Стороны подтверждают понимание того, что за нарушение условий конфиденциальности по настоящему Договору они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

7.5. Каждая из Сторон подтверждает, что:

7.5.1. она все предусмотренные действующим законодательством Украины и учредительными документами полномочия заключить настоящий Договор,

7.5.2. не существует каких-либо ограничений на заключение Стороной (подписание представителем Стороны) Договора

7.5.3. условия Договора понятны и соответствуют реальной договоренности Сторон;

7.5.4. заключения Договора отвечает интересам сторон.

7.6. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных Исполнителем услуг как владельцу базы персональных данных с целью обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, имущественных, экономических и других договорных отношений с другими Заказчиками, а также обеспечение реализации налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета Исполнителя.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор начинает действовать с момента принятия предложения Заказчиком. Принятием предложения по Договору является оплата услуг Исполнителя в размере, порядке и сроки, определенные Договором.

8.2. Договор действует до даты окончания оказания услуг в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут:

9.1.1. По инициативе любой Стороны с письменным уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до расторжения Договора.

9.1.2. Прекращения или расторжения Договора не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возникших до или в момент такого прекращения или расторжения Договора.

9.1.3. Исполнитель имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор, прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Договору и / или в любой способ прекратить предоставление услуг по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком порядка осуществления расчетов, определенных настоящим Договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые сообщения по Договору могут направляться Заказчиком Исполнителю по адресу электронной почты с адреса, указанного Заказчиком при регистрации, Исполнителем Заказчику по адресу, указанному Заказчиком при регистрации с адреса, указанного в п. 11 Договора или обычной почте с уведомлением о вручении письма.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ФЛП ___________________________

ФИО _________________________

Место регистрации: _________________________________

Email:_______________________

Почтовый адрес: _______________________________

Код ЕГРПОУ _________

р/р ______________________ в ПАТ КБ  «Приватбанк», МФО _________

Електронный адрес: info@goit.ua

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ FE Core

Раздел 1. HTML, CSS, Плагины jQuery

 • Тема 1. Настройка рабочего места.Знакомство с HTML.
 • Тема 2. Технология CSS. Основы Photoshop.
 • Тема 3. Работа с GitHub.
 • Тема 4. Обтекание елементов. Работа с цветом. Псевдоклассы и псевдоэлементы.
 • Тема 5. Позиционирование элементов. Понятие семантической верстки.
 • Тема 6. Технология Flexbox. Спрайты.
 • Тема 7. Шрифты.Таблицы. Формы. Анимация.
 • Тема 8. Респонсив верстка.
 • Тема 9. Теманые сетки. Pixel Perfect. 3. Twitter Bootstrap. 4. CSS grid
 • Тема 10. Кроссбраузерность. БЭМ. Экраны высокой пиксельной плотности. SVG.
 • Тема 11. Препроцессоры. Плагины jQuery

Раздел 2. Soft Skills

 • Тема 1. Основы Scrum и Agile Manifesto: основные принципы гибких методологий разработки программного обеспечения
 • Тема 2. UX: Основы User Experience для разработчиков, составление профиля пользователя, эффективная работа с макетами и интерфейсами
 • Тема 3. GTD: Getting Things Done как методология эффективного управлением своими задачами из разных сфер жизни: работы, учебы, личных дел.
 • Тема 4. Работа с требованиями заказчика: Анализ и приоритезация требований

Раздел 3. Карьерный коучинг

Тема 1. ИДЕАЛЬНОЕ CV

Как правильно составить резюме junior-специалиста, чтобы оно выделялось среди тысяч других, даже если совсем нет или очень мало коммерческого опыта.

Тема 2. КАК НАЙТИ РАБОТУ

Где нужно искать вакансии, сайты по трудоустройству. Как сделать так, чтобы ваше резюме дошло до адресата. Что делать, если не звонят. Как использовать Linkedin и нетворкинг для получения работы мечты.

Тема 3.ПОДГОТОВКА К ИНТЕРВЬЮ

Что хочет видеть в тебе рекрутер, какие вопросы тебя ждут, как правильно подготовиться к разным типам вопросов, подчеркнуть свои сильные стороны и показать мотивацию. Как не растеряться на собеседовании. Симуляция интервью прямо на нашем занятии.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ FE ADVANCED

Раздел 1. Java Script

 • Тема 1. Консоль. Переменные. Операторы. Строки.
 • Тема 2. Були. Логические операторы. Ветвления.
 • Тема 3. Массивы. Циклы.
 • Тема 4. Функции. Стрелочные функции. Понятие callback-функции.
 • Тема 5. Объекты. Цикл for-of. Передача по ссылке и по значению.
 • Тема 6. Контекст исполнения. Chaining.
 • Тема 7. DOM. Оптимизация работы с DOM.
 • Тема 8. События. Объект event
 • Тема 9. Шаблонизация
 • Тема 10. REST. API. JSON. AJAX.
 • Тема 11. Promise API. Fetch API. Кроссдоменные запросы.
 • Тема 12. Регулярные выражения. Валидация форм
 • Тема 13. Прототипы
 • Тема 14. Введение в автоматизацию. Gulp.
 • Тема 15. ES6 классы. Тип данных Symbol. Коллекции Set.
 • Тема 16. Библиотеки LoDash и JQuery
 • Тема 17. Теманость приложения. Webpack
 • Тема 18. TODO
 • Тема 19. Паттерны программирования
 • Тема 20. Производительность приложения

Раздел 2. Soft Skills

 • Тема 1. Основы Scrum и Agile Manifesto: основные принципы гибких методологий разработки программного обеспечения
 • Тема 2. Роли в Scrum-команде: распределение обязанностей и функций
 • Тема 3: Планирование в командах разработчиков: определение требований и объемов трудозатрат
 • Тема 4. Разработка прототипа продукта. Создание MVP как первый шаг к реализации успешного проекта

Раздел 3. Карьерный коучинг

Тема 1. ИДЕАЛЬНОЕ CV

Как правильно составить резюме junior-специалиста, чтобы оно выделялось среди тысяч других, даже если совсем нет или очень мало коммерческого опыта.

Тема 2. КАК НАЙТИ РАБОТУ

Где нужно искать вакансии, сайты по трудоустройству. Как сделать так, чтобы ваше резюме дошло до адресата. Что делать, если не звонят. Как использовать Linkedin и нетворкинг для получения работы мечты.

Тема 3.ПОДГОТОВКА К ИНТЕРВЬЮ

Что хочет видеть в тебе рекрутер, какие вопросы тебя ждут, как правильно подготовиться к разным типам вопросов, подчеркнуть свои сильные стороны и показать мотивацию. Как не растеряться на собеседовании. Симуляция интервью.