ДОГОВІР
про надання навчально-освітніх послуг  № _____

м. Київ «___» __________ 2017 року

________________________________________________________, що діє на підставі Виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, (надалі іменується - «Виконавець») пропонує Замовнику, укласти договір про надання освітніх послуг на умовах, наведених нижче.

Цей Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Сервіс – онлайн-сервіс для навчання, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://app.schoology.com, на якому розміщуються комплекс навчально-освітніх матеріалів, курси професійних викладачів, теоретичні та практичні заняття та інші інформаційні ресурси, які використовуються Виконавцем та надаються Замовнику в цілях виконання умов даного Договору.

1.1.2. Послуги – навчально-освітні послуги, що включають наступне:

1) забезпечення Замовника можливістю користування Сервісом з розміщеними на ньому матеріалами протягом періоду, за який було здійснено оплату відповідно до умов цього Договору;

2) роботу зі зверненнями Замовника щодо можливих помилок в функціонуванні Сервісу;

3) консультування Замовника з питань щодо можливостей Сервісу та роботі з ним;

4) консультування Замовника з окремих питань використання інформаційних ресурсів, розміщених на Сервісі, в режимі оффлайн за домовленістю Сторін.

1.1.3. Замовник - Користувач, який оплатив Послуги за цим Договором або за дорученням якого проведено оплату за Договором третьою особою.

1.1.4. Виконавець і Зам

овник разом іменуються Сторони.

1.2. Сторони стверджують, що вони наділені достатнім рівнем дієздатності для укладання цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику Послуги на Сервісі, а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах, передбачених даним Договором.

2.2. Всі інформаційні ресурси, зазначені на Сервісі, є інтелектуальною власністю Виконавця та/або його контрагентів – третіх осіб. Замовнику забороняється здійснювати копіювання матеріалів, які використовуються під час навчально-освітнього курсу, та здійснювати їх розповсюдження без дозволу Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати Замовнику Послуги у відповідності з Договором.

3.1.2. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до функціональних можливостей Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логінів і паролів Замовника, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Замовником функціональних можливостей Сервісу з причин, що не залежать від Виконавця.

3.1.3. Повернути кошти Замовнику протягом 14 календарних днів у розмірі 90% у разі, якщо Замовник повідомить Виконавця  протягом двох тижнів з дати  початку надання Послуг про те, що послуги не відповідають встановленим вимогам та умовам Договору. Замовник повинен направити на електронну адресу, зазначену в п.11. цього Договору власноруч написану заяву.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг, на час ліквідації таких причин, з відповідним продовженням терміну надання послуг.

3.2.2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій, визначених даним Договором.

3.2.3. Змінити вартість послуг у разі порушення Замовником термінів оплати.

3.2.4. Змінити вартість курсу у разі зміни обсягу наданих послуг (терміну доступу до Сервісу, кількості годин доступу, розміщення нових інформаційних ресурсів на Сервісі та ін.) Замовник має право погодитись з новими положеннями, або продовжувати отримувати і послуги за попередньо погодженими умовами.

3.2.5. Використовувати на Сервісі інформацію про Замовника для ознайомлення включно з фото, інформацією про працевлаштування.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Замовник зобов’язується оплачувати Послуги в порядку та строки, визначені в Договорі.

3.3.2. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні.

3.3.3. Не порушувати майнових та особистих немайнових прав Виконавця.

3.3.4. Не публікувати та не розповсюджувати інформацію стосовно Виконавця, яка може зашкодити майновим та/або немайновим правам Виконавця протягом трьох років з моменту початку отримання послуг.

3.3.5. У випадку пошкодження Замовником комп’ютерного обладнання чи іншого майна Виконавця, Замовник відшкодовує повну вартість ремонту (відновлення, заміни, придбання нового) відповідного комп’ютерного обладнання чи іншого майна на підставі виставленого рахунку Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та роботи Сервісу.

3.5. Послуги вважаються наданими в повному обсязі в останній день терміну надання Послуги, визначений в Договорі.

3.6. Про виявлені недоліки під час надання Послуги Замовник має право заявити Виконавцю протягом 3-х днів з моменту виявлення відповідного недоліку, але не пізніше дня закінчення терміну надання послуги.

3.7. У разі, якщо Замовником не заявлено про недоліки наданої послуги протягом строку, передбаченого п. 3.5 цього Договору, Послуга вважається наданою належним чином в повному обсязі.

4. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

4.1. Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, факс, електрона пошта, кур’єр тощо) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі, та за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації.

4.2. У разі зміни реквізитів (адрес, номерів телефонів, факсів, банківських рахунків тощо), Сторона повідомляє про це іншу Сторону протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін.

5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

5.1. Прізвище ім'я по-батькові Замовника ___________________________

5.2. Дата початку та закінчення надання Послуг: з_________року по __________ року.

5.3. Вартість Послуг складає _____ грн.

5.4. Замовник зобов’язується провести оплату Послуги на користь Виконавця на підставі Договору.

5.5. У разі зміни обсягу Послуг вартість наданих Послуг погоджується шляхом надіслання на електронну адресу Замовника листа з зазначенням зміненої вартості Послуг.

5.6. Оплата послуг Виконавця здійснюється на банківський рахунок Виконавця, зазначений у реквізитах.

5.7. Оплата послуг Договору здійснюється не пізніше ніж за 1 день до запланованої дати початку надання Послуг, визначеної п.5.2 цього Договору.

5.8. Обов’язок оплати Замовником послуг вважається виконаним з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторона не несе відповідальність за порушення умов Договору, якщо таке порушення сталося не з її вини.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

6.3. У випадку порушення Замовником пункту 3.3.4. даного Договору та ігнорування звернень Виконавця стосовно припинення порушення даного пункту, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) грн. та зобов’язується негайно вчинити дії по видаленню такої інформації.

7. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

7.2. Протягом строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після його розірвання/припинення Виконавець зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до персональних даних Замовника.

7.3. Сторони зобов’язані не використовувати та/або не розголошувати Конфіденційну інформацію в будь-якій формі, а також не дозволяти доступ до такої інформації з боку третіх осіб без письмового дозволу відповідної Сторони.

7.4. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності за цим Договором вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.5. Кожна з Сторін підтверджує, що:

7.5.1. вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;

7.5.2. не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору;

7.5.3. умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;

7.5.4. укладення Договору відповідає інтересам Сторін.

7.6. Замовник надає згоду на обробку персональних даних Виконавцем послуг як володільцю бази персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, майнових, економічних та інших договірних відносин з іншими Замовниками, а також забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Виконавця.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір починає діяти з моменту прийняття пропозиції Замовником. Прийняттям пропозиції за даним Договором є оплата послуг Виконавця в розмірі, в порядку та строки, визначені Договором.

8.2. Договір діє до дати закінчення надання Послуг відповідно до п.5.2. цього Договору.

9. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірвано:

9.1.1. За ініціативою будь-якої Сторони з письмовим повідомленням іншої Сторони за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до розірвання Договору.

9.1.2. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, що виникли до чи в момент такого припинення чи розірвання Договору.

9.1.3. Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку договір, припинити виконання своїх зобов’язань за цим Договором та/або у будь-який спосіб припинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником порядку здійснення розрахунків, визначених цим Договором.

10. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в п. 11 Договору або звичайною поштою з повідомленням про вручення листа.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ

Замовник

ФОП ___________________________

ПІБ_________________________

Місце реєстрації: _________________________________

Email:_______________________

Поштова адреса: _______________________________

Код ЄДРПОУ _________

р/р ______________________ в ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО _________

Електронна адреса: info@goit.ua

ОПИС ПРОГРАМИ “Frontend Developer (HTML/CSS/JavaScript)”

Розділ 1. HTML/CSS Верстка

 • Вступ
 • Основи HTML
 • Основи CSS
 • Середовище розробки
 • GIT
 • Структура проекту
 • W3C, Кодування, Валідність, Семантика
 • DOCTYPE
 • “Вага селекторів”
 • Стиль коду HTML
 • Стиль коду CSS
 • Основи фотошопу для верстальника
 • Ануляція стилів
 • Блокова модель
 • Строкові та блочні элементи, різниця між ними
 • Псевдокласи, псевдоелементи
 • Флоати, відновлення потоку
 • Позиціонування елементів
 • Шрифти, нестандартні шрифти та їх підключення
 • Кольори, прозорість, напівпрозорість
 • Форми
 • Таблиці
 • HTML5. Огляд нових семантичних тегів
 • CSS3. Огляд нових css-властивостей
 • Піксельна точність. Perfect Pixel, glass2k
 • Гумова верстка
 • Спрайти
 • Оптимізація графіки
 • Підтримка ретини
 • Методології: БЕМ
 • CSS-фреймворки: Bootstrap, Pure
 • Graceful degradation, progressive enhancement
 • Кросбраузерність

Розділ 2. Java Script

 • Що таке javascript. Методи підключення javascript на сторінку
 • Змінні, типи даних, prompt, alert, console.log
 • Основні оператори
 • Умовні оператори if, ‘?’
 • Масиви
 • Цикли
 • debugger, console.log
 • Об’єкти
 • Глобальний объект window
 • Стандартні методі масивів, строк, чисел
 • Функції
 • Приведення типів
 • Копіювання за посиланням
 • Контекст виконавця this
 • DOM. Пошук элементів
 • DOM. Редактування элементів
 • DOM. Створення елементів, вставка в документ
 • Події
 • setTimeout, setInterval
 • Конструктори, оператор new call/apply
 • Методи оголошення функцій
 • Замикання, модульність
 • jQuery
 • Створення випадаючого меню
 • Підключення jQuery-плагинів
 • Анімація
 • Згладжування анімацій
 • Створення jQuery-плагіна
 • Шаблонізація в javascript
 • XML, JSON
 • localStorage
 • use strict;
 • try/catch
 • XMLHttpRequest
 • AJAX
 • ООП в прототипному стилі
 • Що таке Node.js
 • NPM
 • Робота з командною строкою
 • Системи збору. Gulp, Grunt
 • Препроцесори
 • CommonJS
 • bower, browserify, requirejs, webpack
 • Unit-тести
 • lodash
 • ES6, babel
 • MVC

Розділ 3. Soft Skills

ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
 • Фундаментальні основи особистої ефективності
 • Навичка 1: проактивность.
 • Навичка 2: мислення в стилі «виграв / виграв»
 • Навичка 3: вміння слухати і чути
 • Навичка 4: «загострювання пили»
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
 • Філософія тайм-менеджменту
 • Встановлення цілей і планування
 • Гнучкість і самоконтроль
 • Поглиначі часу
ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ
 • Основні принципи ефективних клієнтоорієнтованих комунікацій
 • Стратегія переговорів
 • Створення атмосфери довіри між виконавцем і замовником. Позитивне перше враження
 • Виявлення потреб клієнта
 • Ефективна презентація рішення \ продукту
 • Робота з запереченнями і сумнівами клієнта
 • Завершення комунікативного процесу

Розділ 4. Кар’єрний коучинг

ІДЕАЛЬНЕ CV

Як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.

ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ

Де потрібно шукати вакансії, сайти працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати Linkedin і нетворкінг для отримання роботи мрії.

ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕРВ'Ю

Що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю прямо на нашому занятті.

ЯК ПРАЦЮВАТИ НА ФРІЛАНСІ (UPWORK.COM)

Фрілансер-практик навчить як правильно заповнювати профіль на фріланс-біржі Upwork, знаходити правильні замовлення, правильно писати заявки, щоб вам відповідали. Вже на курсі ви отримаєте свій перший замовлення (швидше за все за рейтинг, ну а може бути і відразу за гроші).

Розділ 5. Уроки англійскої мови для самостійного вивчення

 • Speaking
 • Writing
 • Reading

Розділ 6. Додаткові умови

1. Сертифікат про закінчення програми не буде наданий Замовнику у разі, якщо не виконано та не завантажено до електронної навчальної платформи 100 % домашніх завдань, які надаються на заняттях Викладачем.

2. При переході Замовника до іншої групи у зв’язку з бажанням Замовника, вартість Послуг підвищується на 2000,00 (дві тисячі) грн"

3. У випадку пропуску Замовником заняття, вартість пропущеного заняття Виконавцем не відшкодовується.

ОПИС ПРОГРАМИ “Quality Assurance”

Розділ 1. Tехнічні навички

Модуль 1 - Введення в Тестування ПЗ

 • Опис курсу
 • Методології розробки ПЗ. Ітеративні.
 • SDLC і місце тестування в ньому
 • Методології розробки ПЗ. Гнучкі. (Agile).

Модуль 2 - Технічні навички для робіт QA Engineer.

 • Робота ОС
 • Робота СУБД і мова SQL
 • Робота WEB додатків: їх типи і відмінності
 • Робота комп'ютерних мереж
 • Робота з інструментами віртуалізації

Модуль 3 - Тестування програмного забезпечення: «Методи», «Види» і «Техніки»

 • Тестування ПЗ: його цілі і принципи
 • Підходи до тестування ПЗ «Стратегії», «Методи» і «Види»
 • Техніки тестування ПЗ: «Аналіз вимог», «Артефакти тестування» і «Тест дизайн» («Equivalence Class Testing», «Boundary Value Testing», «Cause/Effect», «Decision Table Testing», «State-Transition Testing», «Pairwise Testing», «Use Case Testing», «Артефакти тестування», «Matrix traceability», «Test plan», «Test Suite», «Test case», «Checklist»)

Модуль 4 - Автоматизоване тестування ПЗ: основні цілі та інструменти (Selenium IDE, Selenium WebDriver + (Java+ Eclipse), Advance Rest Clien, Soap UI, Jmeter)

Модуль 5 - Практика з тестування ПЗ і робота з інструментами тестування

 • Ручне тестування Desktop додатків, робота з Jira і TestLink
 • Ручне тестування WEB додатків, робота з Jira і TestLink
 • Автоматизоване тестування WEB-service додатків, робота з SoapUI
 • Тестування навантаження WEB додатків, робота з Jmeter
 • Практична підготовка до співбесіди і виконання контрольних завдань
 • Фінальний екзамен

Розділ 2. Soft Skills

I. SELF-BUILDING Загальні цілі вебінарів: сформувати навички самоменеджменту і, як наслідок, підвищити особисту ефективність учасників тренінгу.

Фундаментальні основи особистої ефективності
Навичка 1: проактивность.
Навичка 2: мислення в стилі «виграв / виграв»
Навичка 3: вміння слухати і чути
Навичка 4: «загострювання пили»

ІІ. TIME MANAGEMENT
Філософія тайм-менеджменту
Цілепокладання і планування
Гнучкість і самоконтроль
Поглиначі часу

III. EFFECTIVE COMMUNICATION, ОНЛАЙН ПРОДАЖУ
Основні принципи ефективних клієнтоорієнтованих комунікацій
Стратегія переговорів
Створення атмосфери довіри між виконавцем і замовником. Позитивне перше враження
Виявлення потреб клієнта
Ефективна презентація рішення \ продукту
Робота з запереченнями і сумнівами клієнта
Завершення комунікативного процесу

Розділ 3. Кар’єрний коучинг

Ідеальне CV. Як правильно скласти резюме junior-фахівця, щоб воно виділялося серед тисяч інших, навіть якщо зовсім немає або дуже мало комерційного досвіду.

Як знайти роботу. Де потрібно шукати вакансії, сайти працевлаштування. Як зробити так, щоб ваше резюме дійшло до адресата. Що робити, якщо не дзвонять. Як використовувати Linkedin і нетворкінг для отримання роботи мрії.

Підготовка до інтерв'ю. Що хоче бачити в тобі рекрутер, які питання тебе чекають, як правильно підготуватися до різних типів питань, підкреслити свої сильні сторони і показати мотивацію. Як не розгубитися на співбесіді. Симуляція інтерв'ю прямо на нашому занятті.

Як працювати на фрілансі (Upwork.com). Фрілансер-практик навчить як правильно заповнювати профіль на фріланс-біржі Upwork, знаходити правильні замовлення, правильно писати заявки, щоб вам відповідали. Вже на курсі ви отримаєте свій перший замовлення (швидше за все за рейтинг, ну а може бути і відразу за гроші).

Розділ 4. Додаткові умови

1. Сертифікат про закінчення програми не буде наданий Замовнику у разі, якщо не виконано та не завантажено до електронної навчальної платформи 100 % домашніх завдань, які надаються на заняттях Викладачем.

2. При переході Замовника до іншої групи у зв’язку з бажанням Замовника, вартість Послуг підвищується на 2000,00 (дві тисячі) грн"

3. У випадку пропуску Замовником заняття, вартість пропущеного заняття Виконавцем не відшкодовується.

ОПИС ПРОГРАМИ “Go Java Online”

Розділ 1. Java Core

ТЕМА 1: Змінні

ТЕМА 2: Типи даних

ТЕМА 3: Оператори та вирази

ТЕМА 4: Цикли та масиви

ТЕМА 5: Оператори умовного переходу

ТЕМА 6: Об'єктно-орієнтоване програмування

ТЕМА 7: Класи, методи, інтерфейси

ТЕМА 8: Дебаг та виключення

ТЕМА 9: Запис в файл і читання з файлу

ТЕМА 10: String - основи обробки тексту

ТЕМА 11: Коллекції

ТЕМА 12: Generics

Розділ 2. Java Enterprise

Модуль 1. Вивчення реляційних баз даних, мови запитів SQL і СУБД (MySQL / PostgreSQL).

Модуль 2. Вивчення технології JDBC

Модуль 3. Вивчення проблеми взаємодії об'єктної і реляційної моделі і як ORM допомагає нам їх вирішувати на прикладі Hibernate

Модуль 4. Принципи DI IoC і Spring Framework

Модуль 5. Вивчення фреймворка для збірки проектів Maven (життєвий цикл, архітип і т.д.)

Модуль 6. Вивчення принципів тестування з використанням Junit і Mockito

Модуль 7. Вивчення принципів контролю версій і безперервної інтеграції на прикладі Git і 1 тиждень Travis

Модуль 8. Створення фінального веб проекту з використанням таких технологій, як Spring, Hibernate, MySQL / PostgreSQL, Junit, Log4J, Maven, Git.

Додаткові теми:

Тема 1. Протокол HTTP (статуси, використання і т.д.)

Тема 2. Поняття сервлетів і їх використання.

Тема 3. Мультипотоковість

Тема 4. REST

Розділ 3. Soft Skills

Блок 1: Особиста ефективність

Блок 2: Тайм-менеджмент

Блок 3: Ефективна комунікація

Розділ 4. Кар’єрний коучинг

ТЕМА 1: Ідеальне CV.

ТЕМА 2: Як знайти роботу.

ТЕМА 3: Підготовка до інтерв'ю.

ТЕМА 4: Як працювати на фрілансі (Upwork.com).

Розділ 5. Додаткові умови

1. Сертифікат про закінчення програми не буде наданий Замовнику у разі, якщо не виконано та не завантажено до електронної навчальної платформи 100 % домашніх завдань, які надаються на заняттях Викладачем.

2. При переході Замовника до іншої групи у зв’язку з бажанням Замовника, вартість Послуг підвищується на 2000,00 (дві тисячі) грн"

3. У випадку пропуску Замовником заняття, вартість пропущеного заняття Виконавцем не відшкодовується.

ОПИС ПРОГРАМИ “GoUX”

БЛОК 1. Introduction
Тиждень 1
Введення в User Experience.

 • Human-Centered Design
 • UX - поняття, сфера та основна термінологія
 • Що таке UX на практиці. Web studio / digital studio / IT company.
 • UX рішення - бізнес рішення

Тиждень 2
UX research. Аналіз бізнесу, аналіз аудиторії, аналіз ринку

 • Інтерв'ювання бізнесу. Briefing. Що потрібно знати про бізнс?
 • Формування концепції проекту. Визначення бізнес-вимог.
 • Аналіз і сегментація цільової аудиторії. Інтерв'ювання ЦА.
 • Аналіз ринку.
 • Загальні дані, необхідні для аналізу поведінки користувачів.
 • Питання до замовника, отримання даних від бізнесу.
 • Огляд сучасних систем аналітики і статистики для Web & Mobile.

Тиждень 3
Дослідження користувачів

 • Пошук цільової аудиторії.
 • Планування інтерв'ю. Систематизація результатів.
 • Розробка профілів
 • Personas. Flows. Scenarios. Context. Storyboards.
 • Карта емпатії (методика дизайн-мислення)
 • Insights. Інтерпретація даних досліджень.
 • Від гіпотез до концептів, виведених на підставі отриманих знань

БЛОК 2. Формування структури та інструментарію проекту
Тиждень 1.
UX Architecture

 • Основні елементи призначеного для користувача інтерфейсу
 • User story. Розробка користувальницьких сценаріїв. Storytelling
 • Customer journey map. Картування користувальницьких подорожей
 • Information Architecture (IA)
 • Navigation Architecture. Види навігації (глобальна, локальна, контекстна) і основні патерни їх застосування
 • Paper sketch technique

Тиждень 2.
Техніки, технології та інструменти для проектування / прототипирования

 • Перетворення потреб бізнесу і користувачів в інтерфейс.
 • Sketching
 • Wireframing
 • Prototyping
 • Redlines. MVP
 • Web Tools
 • Balsamiq Mockups
 • UX pin
 • Axure
 • Adaptive & Responsive Design. Зробити правильний вибір.

Тиждень 3.
Оцінка якості та презентація продукту

 • Загальні принципи візуалізації контенту
 • Оцінка ефективності интерфейсного рішення.
 • Сценарії тестування
 • Як побудувати переконливу презентацію.
 • Usability-тестування
 • A / B Testing. Тестування рішень на ЦА

БЛОК 3. Все, крім UX
Тиждень 1.

 • UI дизайн
 • Основи графічного дизайну.
 • Колористика, модульні сітки, гештальт принципи в дизайні.
 • Гайдлайни, консистентность, перевикористання елементів
 • UI for web & mobile. Особливості для iOS & Android
 • Правила роботи з шарами, текстами та іншими інструментами в графіку

Тиждень 2.
Додаткові навички

 • SEO - комплекс заходів по просуванню проекту в пошукових системах
 • Статистика сайту. Показники відмов і відсоток виходів. Як вимірювати і сприймати конверсію. Юзеркейси.
 • Основи Front End розробки. HTML / CSS, Javascript
 • Основи Back end. Основні фреймворки.
 • Передача UX рішення для реалізації розробникам.

Тиждень 3.
Підвищення вартості своїх послуг

 • Що далі? Кар'єра UX фахівця.
 • Куди влаштовуватися на роботу. Фріланс-біржі.
 • Як влаштовуватися на роботу. Behance, Dribbble, портфоліо.
 • Перспективи на новому місці. Комунікація з менеджерами проектів.
 • Системи ведення проектів, взаємодія з командою: Trello, Jira *, Git for Designers

Додаткові умови

1. Сертифікат про закінчення програми не буде наданий Замовнику у разі, якщо не виконано та не завантажено до електронної

навчальної платформи 100 % домашніх завдань, які надаються на заняттях Викладачем.

2. При переході Замовника до іншої групи у зв’язку з бажанням Замовника, вартість Послуг підвищується на 2000,00 (дві тисячі) грн"

3. У випадку пропуску Замовником заняття, вартість пропущеного заняття Виконавцем не відшкодовується.

ОПИС ПРОГРАМИ “GoAndroid App”

Розділ 1. Java Core

ТЕМА 1: Змінні

ТЕМА 2: Типи даних

ТЕМА 3: Оператори та вирази

ТЕМА 4: Цикли та массиви

ТЕМА 5: Операторы умовного переходу

ТЕМА 6: Об'єктно-орієнтоване програмування

ТЕМА 7: Класи, методи, інтерфейси

ТЕМА 8: Дебаг та виключення

ТЕМА 9: Запис в файл і читання з файлу

ТЕМА 10: String - основи обробки тексту

ТЕМА 11: Коллекції

ТЕМА 12: Generics

Розділ 2. Android Core

ТЕМА 1: Структура Android-системи

ТЕМА 2: JDK, JRE, JVM

ТЕМА 3: Davlik VM

ТЕМА 4: XML

ТЕМА 5: AndroidManifest.xml

ТЕМА 6: Layouts, Gravity

ТЕМА 7: Size, margin\padding, weights

ТЕМА 8: Динамiчне додавання елементiв

ТЕМА 9: Context, Activity, Intent

ТЕМА 10: Pending intents

ТЕМА 11: Переход на другой экран

ТЕМА 12: Autoboxing

ТЕМА 13: Upcasting and outcasting

ТЕМА 14: ActionBar

ТЕМА 15: Menus Concept

ТЕМА 16: Fragments

Розділ 3. Soft Skills

Блок 1: Особиста ефективність

Блок 2: Тайм-менеджмент

Блок 3: Ефективна комунікація

Розділ 4. Кар’єрний коучинг

ТЕМА 1: Ідеальне CV.

ТЕМА 2: Як знайти роботу.

ТЕМА 3: Підготовка до інтерв'ю.

ТЕМА 4: Як працювати на фрілансі (Upwork.com).

Розділ 5. Додаткові умови

1. Сертифікат про закінчення програми не буде наданий Замовнику у разі, якщо не виконано та не завантажено до електронної

навчальної платформи 100 % домашніх завдань, які надаються на заняттях Викладачем.

2. При переході Замовника до іншої групи у зв’язку з бажанням Замовника, вартість Послуг підвищується на 2000,00 (дві тисячі) грн"

3. У випадку пропуску Замовником заняття, вартість пропущеного заняття Виконавцем не відшкодовується.

ОПИС ПРОГРАМИ “iOS”

Розділ 1. Введення в iOS розробку

 • Розробка додатку
 • Введення в Xcode
 • Таблиця ViewController і панель навігації

Розділ 2. iOS додатки

 • Життєвий цикл іOS додатків
 • NavigationController, StatusBar
 • Комірки

Розділ 3. Інтерфейси в iOS

 • iOS інтерфейси в в Xcode IB
 • Views, Autolayout
 • Панель пошуку і Сегмент контроль

Розділ 4. Системні додатки iOS

 • Взаємодія системних додатків iOS
 • Панель пошуку та панель вкладок
 • Перегляд зображень

Розділ 5. Накопичувачі даних на iOS

 • Локальні накопичувачі
 • Перегляд колекцій
 • CoreData, SQLite

Розділ 6. iOS Web API

 • Взаємодія iOS Web API
 • ScrollView, TextView
 • WebView and AlertView

Розділ 7. Багатопотоковість в iOS

 • Багатопотоковість та асинхронні запити
 • PageControl
 • Лист дій та перегляд активності

Розділ 8. Фреймворки iOS

 • Фреймворки iOS та управління залежностями
 • MapKit. Google Maps SDK
 • Слайдер і перемикач

Розділ 9. Реліз iOS додатку

 • Реліз і підписання додатку
 • Текстове поле
 • Інтеграція з соціальними мережами

Розділ 10. iOS App Store

 • iOS App Store та підключення в iTunes
 • Панель інструментів і збірник
 • Допоміжний екран та інші об’єкти Ui управління

Розділ 11. Додаткові умови

1. Сертифікат про закінчення програми не буде наданий Замовнику у разі, якщо не виконано та не завантажено до електронної

навчальної платформи 100 % домашніх завдань, які надаються на заняттях Викладачем.

2. При переході Замовника до іншої групи у зв’язку з бажанням Замовника, вартість Послуг підвищується на 2000,00 (дві тисячі) грн"

3. У випадку пропуску Замовником заняття, вартість пропущеного заняття Виконавцем не відшкодовується.

ОПИС ПРОГРАМИ “Go Start Online”

Розділ 1. Комп’ютерна грамотність

 1. Технічна складова комп’ютера
 2. Операційні системи OS
 3. Вирішення проблем (Безпека комп’ютера, антивіруси)
 4. Internet
 5. Google сервіси
 6. MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 7. Інтернет магазини
 8. Skype та інші месенджери
 9. Соціальні мережі
 10. Мобільні девайси (iOS, Android)
 11. Корисні додатки

Розділ 2.Go IT

 1. Введення в апаратне та програмне забезпечення (hardware and software).
 2. Віртуальні машини. VMWare, VirtualBox. Встановлення операційних систем
 3. Операційні системи.
 4. Робота з інтернет браузерами з точки зору розробника ПЗ
 5. Мережеві технології. Поняття клієнт-сервер архітектури
 6. Введення WEB, протоколи інтернету, HTTP, клієнт, WEB-додатки, HTTP-сервер.
 7. Бази даних, СУБД
 8. Бази даних. Основи програмування на SQL
 9. Основи безпеки при розробці та тестуванні ПЗ
 10. Поняття інтерфейсу у сучасних додатках. Значимість FE розробника. За що відповідає FE?
 11. Базові знання веб-розробника. Основи програмування на HTML, CSS
 12. Що таке фреймворк, відомі JavaScript фреймворки.
 13. JavaScript
 14. Робота з XML та JSON
 15. Поняття QA в розробці ПЗ. За що відповідає QA?
 16. Види тестування. Призначення кожного виду.
 17. Як організований процес тестування. Взаємодія з розробниками, PM-ми та іншими учасниками процесу розробки ПЗ .
 18. Атрибути процесу тестування. Use cases, test cases, test report та ін.
 19. Особливості тестування FE, BE, мобільних додатків, десктоп додатків
 20. Поняття TDD
 21. Значимість Backend Dev в разробці ПЗ. За що відповідає Backend Dev?
 22. Що таке фреймворк, розповсюджені Java фреймворки.
 23. Керуючі структури: if, for, while, switch.
 24. Основні алгоритми (сортування, пошук шляхів).
 25. Використання колекцій даних: список, хеш, сет, стек, дерева, etc.
 26. Робота з файлами.
 27. Основи ООП: класи, конструктори, властивості, модифікатори доступу.
 28. Просунуте ООП: наслідування, поліморфизм, відносини між класами.

Розділ 3. Soft Skills

ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • Фундаментальні основи особистої ефективності
 • Навичка 1: проактивность.
 • Навичка 2: мислення в стилі «виграв / виграв»
 • Навичка 3: вміння слухати і чути
 • Навичка 4: «загострення пили»

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

 • Філософія тайм-менеджменту
 • Встановлення цілей і планування
 • Гнучкість і самоконтроль
 • Поглиначі часу

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ

 • Основні принципи ефективних клієнтоорієнтованих комунікацій
 • Стратегія переговорів
 • Створення атмосфери довіри між виконавцем і замовником. Позитивне перше враження
 • Виявлення потреб клієнта
 • Ефективна презентація рішення \ продукту
 • Робота з запереченнями і сумнівами клієнта
 • Завершення комунікативного процесу

Розділ 5. Додаткові умови

1. Сертифікат про закінчення програми не буде наданий Замовнику у разі, якщо не виконано та не завантажено до електронної навчальної платформи 100 % домашніх завдань, які надаються на заняттях Викладачем.

2. При переході Замовника до іншої групи у зв’язку з бажанням Замовника, вартість Послуг підвищується на 2000,00 (дві тисячі) грн"

3. У випадку пропуску Замовником заняття, вартість пропущеного заняття Виконавцем не відшкодовується.

Договор о предоставлении учебно-образовательных услуг № ____

г. Киев «___»__________ 2017 года

________________________________________________________, действующего на основании выписки из государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, (далее именуется - «Исполнитель») предлагает Заказчику заключить договор о предоставлении образовательных услуг на условиях, указанных ниже.

Настоящий Договор является договором присоединения и, согласно ст. 634 Гражданского кодекса Украины, его условия устанавливаются Исполнителем.

1. СРОКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. С целью однозначной трактовки термины, приведенные ниже, используются в следующем значении:

1.1.1. Сервис - онлайн-сервис для обучения, размещенный в сети Интернет по адресу https://app.schoology.com, на котором размещаются комплекс учебно-образовательных материалов, курсы профессиональных преподавателей, теоретические и практические занятия и другие информационные ресурсы, используемые Исполнителем и предоставляются Заказчику в целях выполнения условий настоящего Договора.

1.1.2. Услуги - учебно-образовательные услуги, включающие следующее:

1) обеспечение Заказчика возможностью пользования Сервисом с размещенными на нем материалами течение периода, за который была осуществлена ​​оплата в соответствии с условиями настоящего Договора;

2) работу с обращениями Заказчика о возможных ошибках в функционировании Сервиса;

3) консультирование Заказчика по вопросам о возможностях Сервиса и работе с ним;

4) консультирование Заказчика по отдельным вопросам использования информационных ресурсов, размещенных на Сервисе, в режиме оффлайн по договоренности Сторон.

1.1.3. Заказчик - Пользователь, оплативший услуги по настоящему Договору или по поручению которого произведена оплата по договору третьим лицом.

1.1.4. Исполнитель и Заказчик вместе именуются Стороны.

1.2. Стороны утверждают, что они наделены достаточным уровнем дееспособности для заключения настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику услуги Сервиса, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Все информационные ресурсы, указанные на Сервисе, является интеллектуальной собственностью Исполнителя и / или его контрагентов - третьих лиц. Заказчику запрещается осуществлять копирования материалов, которые используются во время учебно-образовательного курса, и осуществлять их распространение без разрешения Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с Договором.

3.1.2. При оказании услуг по Договору обеспечить возможность доступа Заказчика к функциональным возможностям Сервиса через клиентский веб-интерфейс с использованием логинов и паролей Заказчика, при этом Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности использования Заказчиком функциональных возможностей Сервиса по причинам, не зависящим от Исполнителя.

3.1.3. Вернуть средства Заказчику в течение 14 календарных дней в размере 90% в случае, если Заказчик сообщит Исполнителя в течение двух недель с даты начала предоставления услуг о том, что услуги не соответствуют установленным требованиям и условиям Договора. Заказчик должен направить на электронный адрес, указанный в п.11. настоящего Договора собственноручно написанное заявление.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Временно приостановить предоставление Заказчику услуг по техническим или другие причины, мешающие предоставлению услуг, на время ликвидации таких причин, по соответствующим продлением срока предоставления услуг.

3.2.2. Приостановить предоставление Услуг и / или расторгнуть Договор в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств и / или гарантий, определенных настоящим Договором.

3.2.3. Изменить стоимость услуг в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты.

3.2.4. Изменить стоимость курса в случае изменения объема предоставляемых услуг (срока доступа к Сервису, количества часов доступа размещения новых информационных ресурсов на Сервисе и др.)

3.2.5. Использовать на Сервисе информацию о Заказчика для ознакомления включая фото, информацией о трудоустройстве.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Заказчик обязуется оплачивать Услуги в порядке и сроки, определенные в договоре.

3.3.2. Заказчик не имеет права передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне.

3.3.3. Не нарушать имущественных и личных неимущественных прав Исполнителя.

3.3.4. Не публиковать и не распространять информацию о Исполнителя, которая может повредить имущественным и / или неимущественным правам Исполнителя в течение трех лет с момента начала получения услуг.

3.3.5. В случае повреждения Заказчиком компьютерного оборудования или иного имущества Исполнителя, Заказчик возмещает полную стоимость ремонта (восстановления, замены, приобретение нового) соответствующего компьютерного оборудования или иного имущества на основании выставленного счета Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать у Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и работы Сервиса.

3.5. Услуги считаются оказанными в полном объеме в последний день срока предоставления услуги, определенный в договоре.

3.6. О выявленных недостатках при предоставлении Услуги Заказчик вправе заявить Исполнителю в течение 3-х дней с момента выявления соответствующего недостатка, но не позднее дня окончания срока предоставления услуги.

3.7. В случае, если заказчик не заявлено о недостатках предоставленной услуги в течение срока, предусмотренного п. 3.5 настоящего Договора, Услуга считается предоставленной надлежащим образом в полном объеме.

4. СПОСОБЫ СВЯЗИ

4.1. Стороны будут осуществлять все необходимые действия по поддержанию необходимого оперативной связи (телефон, факс, электронная почта, курьер и т.д.) по реквизитам, которые Исполнитель отметил в Договоре, и по реквизитам, которые Пользователь указал при регистрации.

4.2. В случае изменения реквизитов (адрес, номера телефонов, факсов, банковских счетов и т.д.), Сторона уведомляет об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления таких изменений.

5. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТА

5.1. Фамилия имя отчество Заказчика ___________________________

5.2. Дата начала и окончания оказания услуг: с _________ года по __________ года.

5.3. Стоимость услуг составляет _____ грн.

5.4. Заказчик обязуется произвести оплату Услуги в пользу Исполнителя на основании Договора.

5.5. В случае изменения объема услуг стоимость предоставленных услуг соглашается путем направления в адрес Заказчика письма с указанием измененной стоимости услуг.

5.6. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на банковский счет Исполнителя, указанный в реквизитах.

5.7. Оплата услуг Договора осуществляется не позднее чем за 1 день до даты начала предоставления услуг, определенной п.5.2 настоящего Договора.

5.8. Обязанность оплаты Заказчиком услуг считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона не несет ответственность за нарушение условий Договора, если такое нарушение произошло не по его вине.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания настоящего Договора. К обстоятельствам форс-мажор относятся: стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства Украины, решение директивных органов, объявление войны, начало боевых действий, блокада, эмбарго, международные санкции. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 72 часов с момента их возникновения и документального подтверждения уведомить другую Сторону о таких фактах и ​​указать ориентировочный срок действия таких форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово-промышленной палаты Украины по месту возникновения таких обстоятельств или по месту нахождения Стороны ссылается на следующие обстоятельства. При наличии обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на срок существования обстоятельств форс-мажора.

6.3. В случае нарушения Заказчиком пункта 3.3.4. настоящего Договора и игнорирование обращений Исполнителя о прекращении нарушения данного пункта, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. и обязуется немедленно совершить действия по удалению такой информации.

7. ГАРАНТИИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель отказывается от предоставления каких-либо гарантий и условий в отношении соответствия услуг конкретным целям 7.1. Исполнитель отказывается от предоставления любых гарантий и условий в отношении соответствия услуг конкретным целям Заказчика.

7.2. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его расторжения / прекращения Исполнитель обязан соблюдать условия конфиденциальности по отношению к персональным данным Заказчика.

7.3. Стороны обязаны не использовать и / или не разглашать конфиденциальную информацию в любой форме, а также не разрешать доступ к такой информации со стороны третьих лиц без письменного разрешения соответствующей стороны.

7.4. Стороны подтверждают понимание того, что за нарушение условий конфиденциальности по настоящему Договору они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

7.5. Каждая из Сторон подтверждает, что:

7.5.1. она все предусмотренные действующим законодательством Украины и учредительными документами полномочия заключить настоящий Договор,

7.5.2. не существует каких-либо ограничений на заключение Стороной (подписание представителем Стороны) Договора

7.5.3. условия Договора понятны и соответствуют реальной договоренности Сторон;

7.5.4. заключения Договора отвечает интересам сторон.

7.6. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных Исполнителем услуг как владельцу базы персональных данных с целью обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, имущественных, экономических и других договорных отношений с другими Заказчиками, а также обеспечение реализации налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета Исполнителя.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор начинает действовать с момента принятия предложения Заказчиком. Принятием предложения по Договору является оплата услуг Исполнителя в размере, порядке и сроки, определенные Договором.

8.2. Договор действует до даты окончания оказания услуг в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут:

9.1.1. По инициативе любой Стороны с письменным уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до расторжения Договора.

9.1.2. Прекращения или расторжения Договора не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возникших до или в момент такого прекращения или расторжения Договора.

9.1.3. Исполнитель имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор, прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Договору и / или в любой способ прекратить предоставление услуг по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком порядка осуществления расчетов, определенных настоящим Договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые сообщения по Договору могут направляться Заказчиком Исполнителю по адресу электронной почты с адреса, указанного Заказчиком при регистрации, Исполнителем Заказчику по адресу, указанному Заказчиком при регистрации с адреса, указанного в п. 11 Договора или обычной почте с уведомлением о вручении письма.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ФЛП ___________________________

ФИО _________________________

Место регистрации: _________________________________

Email:_______________________

Почтовый адрес: _______________________________

Код ЕГРПОУ _________

р/р ______________________ в ПАТ КБ  «Приватбанк», МФО _________

Електронный адрес: info@goit.ua

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. HTML/CSS Вёрстка

 • Введение
 • Основы html
 • Основы css
 • Среда разработки
 • GIT
 • Структура проекта
 • W3C, Кодировка, Валидность, Семантика
 • DOCTYPE
 • “Вес селекторов”
 • Стиль кода HTML
 • Стиль кода CSS
 • Основы фотошопа для верстальщика
 • Обнуление стилей
 • Блочная модель
 • Строчные и блочные элементы, разница между ними
 • Псевдоклассы, псевдоэлементы
 • Флоаты, восстановление потока
 • Позиционирование элементов
 • Шрифты, нестандартные шрифты и их подключение
 • Цвета, прозрачность, полупрозрачность
 • Формы
 • Таблицы
 • HTML5. Обзор новых семантических тегов
 • CSS3. Обзор новых css-свойств
 • Пиксельная точность. Perfect Pixel, glass2k
 • Резиновая вёрстка
 • Спрайты
 • Оптимизация графики
 • Поддержка ретины
 • Методологии: БЕМ
 • CSS-фреймворки: Bootstrap, Pure
 • Graceful degradation, progressive enhancement
 • Кроссбраузерность

Раздел 2. Java Script

 • Что такое javascript. Методы подключения javascript на страницу
 • Переменные, типы данных, prompt, alert, console.log
 • Основные операторы
 • Условные операторы if, ‘?’
 • Массивы
 • Циклы
 • debugger, console.log
 • Объекты
 • Глобальный объект window
 • Стандартные методы массивов, строк, чисел
 • Функции
 • Приведение типов
 • Копирование по ссылке
 • Контекст исполнителя this
 • DOM. Поиск элементов
 • DOM. Редактирование элементов
 • DOM. Создание элементов, вставка в документ
 • События
 • setTimeout, setInterval
 • Конструкторы, оператор new
 • call/apply
 • Методы объявления функций
 • Замыкание, модульность
 • jQuery
 • Создание выпадающего меню
 • Подключение jQuery-плагинов
 • Анимация
 • Сглаживание анимаций
 • Создание jQuery-плагина
 • Шаблонизация в javascript
 • XML, JSON
 • localStorage
 • use strict;
 • try/catch
 • XMLHttpRequest
 • AJAX
 • ООП в прототипном стиле
 • Что такое Node.js
 • NPM
 • Работа с командной строкой
 • Системы сборки. Gulp, Grunt
 • Препроцессоры
 • CommonJS
 • bower, browserify, requirejs, webpack
 • Unit-тесты
 • lodash
 • ES6, babel
 • MVC

Раздел 3. Soft Skills

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 • Фундаментальные основы личной эффективности
 • Навык 1: проактивность.
 • Навык 2: мышление в стиле «выигрыш/выигрыш»
 • Навык 3: умение слушать и слышать
 • Навык 4: «заострение пилы»
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
 • Философия тайм-менеджмента
 • Установка целей и планирование
 • Гибкость и самоконтроль
 • Поглотители времени
ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
 • Основные принципы эффективных клиентоориентированных коммуникаций
 • Стратегия переговоров
 • Создание атмосферы доверия между исполнителем и заказчиком. Позитивное первое впечатление
 • Выявление потребностей клиента
 • Эффективная презентация решения/продукта
 • Работа с возражениями и сомнениями клиента
 • Завершение коммуникативного процесса

Раздел 4. Карьерный коучинг

ИДЕАЛЬНОЕ CV
Как правильно составить резюме junior-специалиста, чтобы оно выделялось среди тысяч других, даже если совсем нет или очень мало коммерческого опыта.

КАК НАЙТИ РАБОТУ
Где нужно искать вакансии, сайты по трудоустройству. Как сделать так, чтобы ваше резюме дошло до адресата. Что делать, если не звонят. Как использовать Linkedin и нетворкинг для получения работы мечты.

ПОДГОТОВКА К ИНТЕРВЬЮ
Что хочет видеть в тебе рекрутер, какие вопросы тебя ждут, как правильно подготовиться к разным типам вопросов, подчеркнуть свои сильные стороны и показать мотивацию. Как не растеряться на собеседовании. Симуляция интервью прямо на нашем занятии.

КАК РАБОТАТЬ НА ФРИЛАНСЕ (UPWORK.COM)
Фрилансер-практик научит, как правильно заполнять профиль на фриланс-бирже Upwork, находить правильные заказы, правильно писать заявки, чтобы вам отвечали. Уже на курсе вы получите свой первый заказ (скорее всего, за рейтинг, ну, а может быть, и сразу за деньги)

Раздел 5. Уроки английского языка для самостоятельного изучения

 • Speaking
 • Writing
 • Reading
 • Speaking

Раздел 6. Дополнительные условия

1. Сертификат об окончании программы не будет предоставлен Заказчику в случае, если не выполнены и не загружен в электронной учебной платформы 100% домашних заданий, которые предоставляются на занятиях Преподавателем.

2. При переходе Заказчика к другой группе в связи с желанием Заказчика, стоимость услуг повышается на 4500,00 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

3. В случае пропуска Заказчиком занятия, стоимость пропущенного занятия Исполнителем не возмещается.